کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

یکی از شیوه های هوشیاری در کارهای روزمره انجام دادن پیاده روی متفکرانه است. تفکر متفکرانه به این معنی است که به هنگام پیاده روی بتوانید معنای واقعی آن را درک و احساس کنید. یعنی اینکه وقتی پیاده روی می کنید، بدانید که روی پاهایتان راه می روید البته این به این معنی نمی باشد که به پاهایتان نگاه کنید. بعد از مدتی که با تمرکز پیاده روی کنید متوجه می شوید که چقدر ساده است. عمل پیاده روی، تمرکز عمدی به خود عمل پیاده رفتن می باشد. این عمل شامل متمرکز شدن به احساسات بر روی پاها، کف پا و درک اینکه کل بدن در تکاپو است می باشد. حتی می توانید عمل دم و بازدم را با پیاده روی هماهنگ کنید. زمانی که حواس تان از پا ها و یا حرکت بدن منحرف شد باید از دوباره توجه را به پا ها و حرکت برگردانید و به راهتان ادامه دهید. هنگامی که پیاده روی متفکرانه را انجام می دهید به دنبال مقصد نیستید، فقط کافیست با هر قدم همراه شوید و بدانید کجا هستید، هدف حضور داشتن است (کابات زین، 2005).
6-7-3-تکنیک یوگا
یوگا یک کلمه از زبان سانسکریت به معنی یکپارچه سازی و یگانگی است ومنظوراز ان یگانگی ذهن وبدن میباشد که ازطریق انجام حرکات یوگا حاصل می باشد. با توجه به پژوهش های انجام شده در زمینه تاثیر یوگا به این نتیجه می رسیم که تمرینات منتخب یوگا برمیزان استرس و اضطراب تأثیر دارد. این تأثیر می تواند احتمالاً به دلیل توانایی تمرینات یوگا در کاهش و کنترل انتقال پیام های عصبی نامنظم و مخرب به دستگاه عصبی مرکزی باشد. این خصوصیت یوگا است که تمرینات آن باید با تمرکزفکری و فراغت از هرگونه افکار مزاحم انجام شود و در نتیجه فرد از آسایش روحی مطلوب برخوردار خواهد شد. همچنین این خصیصه یوگا است که علاوه بر مؤثر واقع شدن برمعضلات روحی، در پیشگیری و درمان بیماری های جسمی نیز تأثیر بسزایی دارد. من جمله در بیماریهای قلبی – ریوی، توان بخشی بیماران پس از سکته قلبی، سندرم یائسگی، ایدز، بیماران مبتلا به سرطان، بیماران روانی، دیابت و بیماریهای قلبی – عروقی بهبودی بیماران پس از انجام تمرینات یوگا گزارش شده است. یوگا تکنیک های بسیاری را برای آرام کردن ذهن در اختیار ما قرار می دهد. حرکات یوگا بسیار فیزیکی هستند و با چنان تمرکزی انجام می شوند که همه افکار و نگرانی ها را از بین می برند و ذهن را آرام می نماید. یوگا در سیستم عصبی تعادل ایجاد میکند. یوگا با عث کم شدن تنش و استرس می شود، چرا که نوع ملایمی از تمرینات یوگا که با تنفس همراه است، به آرام کردن عمومی بدن کمک می کند و در این زمینه، یوگا کمک موثری است برای سالم نگه داشتن جسم محسوب می شود. یوگا یکی دیگر از اشکال عمده ذهن اگاهی است که در کلینیک کاهش استرس بهمراه سایر تکنیک ها می تواند استفاده شود. یوگا شامل حرکات کششی نرم عضلات بدن است که منجر به افزایش قدرت و انعطاف پذیری عضلات و مفاصل میشود شما برای رسیدن به تمدد اعصاب و افزایش انعطاف پذیری و قدرت ماهیچه های اسکلتی خود یوگا را بطور مرتب انجام دهید.یوگا را می توان در هر شرایط جسمی انجام داد واگر بطور مرتب انجام گیرد اثر تحلیل رفتگی جسم را کاهش می دهدو قدرت و انعطاف پذیری کل بدن را بهبود می بخشد. نکته اصلی هاتا یوگا اینست که آن را در هر موقعیتی می توان انجام داد، حتی یوگا را می توان در رختخواب، صندلی، صندلی چرخدار، ایستاده، نشسته و یا خوابیده انجام داد. شما می توانید هر روز آن را بمدت15دقیقه طبق انجام دهید (کابات زین، 2005).
8-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
داده های جمع آوری شده ابتدا توسط روش های آمار توصیفی(میانگین، نمودار و…) مورد توصیف قرار می گیرد و به منظور پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS و از روش تحلیل کواریانس تک عاملی استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
1-4-مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ارائه می گردد . برای بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی و پاسخ به سوال های پژوهش از روش های مختلف آمار استنباطی استفاده شده است .
اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی تنظیم شده است. دربخش توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها جهت توصیف افراد گروه نمونه و دربخش استنباطی نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش شده است.
2-4- بخش اول : آمار توصیفی (توصیف ویژگی های افراد گروه نمونه)
هنگامی که توده ای از اطلاعات کمی برای تحقیق گرد آوری می شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روش های آمار توصیفی به همین منظور بکار برده می شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان داده ها مرتب کردن داده ها بر اساس یک ملاک منطقی و سپس استخراج شاخص های مرکزی و پراکندگی است. بدین منظور ابتدا ویژگی های جمعیتی نمونه های مورد مطالعه در غالب جدول و نمودار معرفی و سپس داده های مربوط به متغیرها به صورت میانگین و انحراف و معیار شرح داده می شوند.
1-2-4-جنسیت بیماران
جدول و نمودار 1-4 جنسیت بیماران مورد مطالعه را نشان می دهد.
جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر جنسیت( مرد – زن )
گروه فراوانی درصد درصد تراکمی
مرد 16 33/53% 33/53% زن 14 66/46
% 100%
کل 30 100% …

همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده می گردد از مجموع 30 نفر بیمار قلبی-عروقی که به پرسشنامه ها پاسخ دادند، 16 نفر مرد و 14 نفر زن بودند.
نمودار 1-4: نمایش درصدی بیماران مورد مطالعه بر حسب متغیر جنسیت ( مرد – زن )
2-2-4- سن بیماران

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~