کتابخانه تخصصی

دانلود پایان نامه

-شرقاوی ، حسن محمد ،گامی فراسوی روانشناسی اسلامی یا اخلاق و بهداشت روانی دراسلام ، ترجمه سید محمد باقرحجتی ، دفترنشرفرهنگ اسلامی ، 1366
-شریف الرضى، محمد بن حسین – فیض الاسلام اصفهانى، على نقى، ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الإسلام)، تهران، مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض الإسلام ، 1379 ش.
– شریف لاهیجی ،محمدبن علی،تفسیر شریف لاهیجی ،ج1،تهران ،نشر داد،1373
-شعیری ، محمد بن محمد ،جامع الاخبار ، نجف ، مطبعهحیدریه
– صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما ، ترجمه محمد کاظم موسوی ، انتشارات برهان ، 1350
– صانعی ، مهدی ، بهداشت روان در اسلام ، قم ، موسسه بوستان کتاب ، 1382
-طیب ،سید عبد الحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القران ،تهران ،انتشارات اسلام ،1378
عباس نژاد، محسن و سیدی،حسین و رستمی، محمد حسن ، مجموعه مقالات قران و علوم روز ، قرآن روانشناسی و علوم تربیتی 2 ، مشهد، بنیاد پژوهش های قرانی حوزه و دانشگاه ، 1389
–…………………………………….. ، قرآن و اقتصاد ، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی قران و علوم روز ، مشهد ، بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه ، 1384
–……………………………………. ، قرآن ، روانشناسی و علوم تربتی ، مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی قرام و علوم روز ، مشهد بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه ، 1390
– غزالی ، محمدبن محمد ، کیمیای سعادت ،تصحیح احمد آرام ،ج2 ،تهران ،گنجینه ،1379
– غیاثی کرمانی ،محمدرضا ، اخلاق و سلوک (برگرفته از مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه) ،قم ،صحیفه معرفت ،1386
– فصیحی ، امان الله ، اسلام و سرمایه اجتماعی با تاکید بررویکرد فرهنگی، تهران ، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات، 1389
– فراهانی فرد ، سعید ، نگاهی به فقر و فقر زدایی از دیدگاه اسلام – موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر –کانون اندیشه جوان 1378
-فراهیدی ،خلیل بن احمد ،ترتیب کتاب العین ،ج1 ، قم ، سازمان اوقاف و امور خیریه ،انتشارات اسوه ، 1383
– فرج پور، مجید ، موانع توسعه: بررسی فقر، تبعیض و فساد ، تهران ، خدمات فرهنگی رسا ،1381
– فنی زهره و دیگران ، تحلیل وبررسی اقتصادی فقر، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1375
– فلسفی ، محمد تقی، اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی ( گفتار فلسفی) ،ج2 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،1385
-فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، المحجه البیضا فی تهذیب الاحیا فارسی ،راه روشن– ترجمه محمد صادق – مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی – 1379
– …………………………………………………،تفسیر صافی ،ج2 ،تهران ،مکتبه الصدر ،1415ق
– قمی ، علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی،ج1 ، قم ، نشر دارالکتاب ، 1404 ق
– قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا،تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب،ج10،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،1368

مطلب مشابه :  روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی و تندرستی فردی، اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی