کشش درآمدی تقاضا

کشش درآمدی تقاضا

کشش درآمدی تقاضا

مثال :
درآمد مصرف کننده ای به ترتیب  برابر است با 100-150-200 تقاضای مصرف کننده ای به ترتیب برابر است با 50-60-70 جدول انگل به صورت زیر خواهد بود:
تقاضای پارچه
درآمد مصرف کننده
50
100
60
150
70
200
حالت های مختلف منحنی انگل :
1-      اگر منحنی انگل خط مستقیم بوده و از مبدأ مختصات بگذرد در این صورت کشش درآمدی تقاضا همواره برابر یک خواهد بود.
2-      اگر منحنی انگل خط مستقیم بوده و محور X ( افقی – تقاضا Q) را قطع کند یعنی برای درآمد صفر تقاضای کالا بیشتر از صفر باشد در این صورت کشش درآمدی تقاضا همواره مثبت ولی کوچک تر از یک بوده و در نتیجه کالای مربوطه کالایی عادی و ضروری خواهد بود.
3-      اگر منحنی انگل محور  y( عمودی (  –  I درآمد  )  را قطع کند و منحنی انگل خطی مستقیم باشد در این صورت کشش درآمدی تقاضا همواره مثبت است ولی بزرگ تر از 1 خواهد بود در نتیجه کالایی که چنین منحنی انگلی دارد کالای عادی لوکس خواهد بود.
3-2-2 رفاه و شاخص های اندازه گیری تغییرات رفاه
اقتصاد رفاه شاخه ای از علم اقتصاد است که تنظیم و فرموله کردن موقعیت هایی را مطالعه می کند که قادر می سازد تا بیان گردد که، رفاه اجتماعی در کدام موقعیت اقتصادی بیشتر از سایر موقعیت ها و در کدامیک کمتر از دیگر موقعیت ها است. این شاخه از علم اقتصاد به دو حوزه ی نظری و کاربردی تفکیک می شود. در حوزه ی نظری، اقتصاد رفاه شرایط لازم برای نیل به وضعیت بهینه را مطالعه و ارائه می کند و در حوزه ی کاربردی، تصمیم گیری و گزینش از میان بدیل های عینی مواجه بیان می شود. به تعبیری، اقتصاد رفاه با استفاده از ابزارهای اقتصاد خرد به تعیین تخصیص کارای منابع و به طور همزمان توزیع درآمد مربوط به آن می پردازد. و در این چارچوب، اقتصاد رفاه، رفاه اجتماعی را تجزیه و تحلیل می کند(حسنی، کهن سال؛ 1393).
نقش رفاه اجتماعی در توسعه به عاملی مبدل گردیده است که مفهوم رفاه اجتماعی در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شناسان، اقتصاددانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گیرد. در واقع از دهه 1980به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است. متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن) تنها به اقشار آسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است(هزارجریبی، صفری شالی؛1390).
امروزه رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است، از این رو جوامع شاهد دخالت دولت ها در برقراری رفاه می باشند. در هر حال برای شکل گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این گونه امنیت ها نشان دهنده وجود رفاه در جامعه است. بدین ترتیب رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش های اصولی و لازمه هر جامعه ای قرار می گیرد. پس می توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان ها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه ی هر کشور است.
بدین ترتیب رفاه اجتماعی مفهومی بسیار پیچیده است که به عنوان مفهوم و واقعیتی اجتماعی، لایه های زیادی را به دور هسته اصلی خود در برگرفته است .این چند لایگی در واقع بسیاری از متفکرین را به این نتیجه رهنمون شده است که یافتن تعریف قطعی و بدون چون و چرا برای رفاه بسیار دشوار بوده و به عبارتی دیگر به ارائه ی تعاریفی نسبی از آن تن در داده اند(هزارجریبی، صفری شالی؛1390).
3-2-2-1 مفهوم رفاه
برای اینکه بتوان مفهومی نسبی از رفاه اجتماعی ارائه داد، می توان رفاه اجتماعی را به مثابه روندی در نظر داشت که از طریق آن رفاه و بهزیستی به حداکثر وعدم رفاه به حداقل می رسد. البته این تعریف کلی است اما می توان به عنوان مبنای کار مورد استفاده قرار گیرد. در این قسمت به ارائه چند مفهوم از رفاه پرداخته می شود.
رفاه به مثابه برآورده شدن ترجیحات
در این معنی ذهنی می توان رفاه افراد را بر اساس رضایت خاطر از ترجیحات اندازه گیری کرد. بنابراین جامعه یا افرادی که ترجیحاتشان برآورد شده باشد از رفاه بیشتری برخوردار هستند. برآورد رفاه افراد بر اساس ترجیحات تحقق یافته بالقوه قابلیت اندازه گیری بیشتری دارد زیرا برای تحقق رفاه افراد حاضرند بهای آن را بپردازند. اما ترجیحات ممکن است مفهومی خیلی محدود و فردی برای نشان دادن واقعی رفاه و بهروزی باشد.
رفاه به مثابه رفع نیازها

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~