کشورهای صادرکننده نفت

دانلود پایان نامه

7.باتوجه به شرایط وعوامل تاثیر گذار دنیای امروز صنعت نفت درهنگام انعقاد قراردادهای بین المللی آن بایستی کلیه شرایط وعوامل حاکم و تاثیر گذار را هم ازنظر تاثیر فردی و هم از نظر تاثیر شرایط جمعی به دقت مورد بررسی قرارداد وباتوجه به نتیجه به دست آمده اقدام به انعقاد قرارداد نمود،چراکه بدون درنظر گرفتن حتی یکی از شرایط وعامل تاثیر گذار به قیمت ازدست دادن توان رقابتی با کشورهای نفت خیز، نزول میزان فرایند استخراج میادین نفتی،از دست دادن بازارهای جهانی وحتی بحران اقتصادی کشور گردد،لذا برای اینکه به موارد اشاره شده دچار نشویم،بایستی هوشمندانه در بالابردن هرچه بیشتر حضورجهانی درصنعت نفت قدم بردایم واز نقاط ضعف قراردادهای سایر کشورها دربهبود الگوهای قراردادی خویش استفاده واز نقاط قوت قراردادهای آنها درتکمیل شروط ومدل قراردادی خویش استفاده نماییم ،تا بتوانیم با تاسیس رژیم های حقوقی مناسب باهرشرایطی با قابلیت انعطاف بالا در جذب وافزایش سرمایه گذاری های خارجی باکنار زدن ،روانه میادین های نفتی خویش نماییم وبا افزایش میزان تولید هم در تعیین قیمت وهم در تامین نفت بازارهای جهانی قدرتمند ظاهر شویم.
پیشنهادات
1.باتوجه به هدف وجودی سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اپک)،درجهت هماهنگی ویکپارچه سازی سیاست گذاریهای نفتی کشورهای عضو این سازمان ،می توان با فعال بودن در بخش های مختلف این سازمان وتلاش درپذیرش پست های کلیدی آن درتعیین سیاست های کلی سازمان وخط مش های کاربردی آن نقش عمده ای داشته وچراکه بانائل شدن به این هدف به جهت اینکه این سازمان در تصاحب بازارهای جهانی وتعیین قیمت جهانی آن وافزایش تولید دارد،می توان کمک های ارزشمندی درتوسعه وافزایش بهره بری صنعت نفتی کشورمان داشت وبه اهداف از پیش تعیین شده جامه عمل پوشاندونقش قدرتمندی درمنطقه نفتی خویش و حتی جهانی داشت.
2.وزارت نفت ونمایندگان کشورمان بایستی درهنگام انعقاد قراردادهای بالادستی نفتی با اخذ تضمین های مناسبی از طرف قرارداد خویش به نوعی شرکت های فراملیتی را مجبور به اجرای تعهدات (درهنگام وجود موانع سیاسی )خویش نماید وبه نوعی با اخذ تضمین اطمینانی برای خویش از طرف شرکت های فراملیتی داشته باشد.
3.باتوجه به پتانسیل های عظیم کشورمان از جمله میادین نفتی دولت بایستی با برنامه ریزی های جامع وکاربردی با هدف توسعه میادین نفتی خویش شرایط منحصر به فردی را در قراردادهای بین المللی خویش حاکم نماید که از طرفی حافط منافع دولت و ملت خویش باشد و از طرفی با تاسیس بسترهای مناسب قانونی که ازجمله آن می توان به قانون 1381مصلحت نظام جهت جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره نمودوطراحی قراردادهای به روز با شرکت های نفتی خارجی باتوجه به بالارفتن توان رقابتی کشورهای نفت خیز رغبت سرمایه گذاری شرکت های بین المللی نفتی برای ورود به میادین نفتی ما بیفزاییم.
4.استفاده از نیروهای متعهد و متخصص وبه عبارتی حقوقدانهای مشرف ومسلط وآگاه به قراردادهای بین المللی درهنگام انعقاد قراردادها واینکه درهنگام قرارداد ها ارائه پیش نویس قراردادها وبه عبارت واضح تر ابتکار عمل با طرف ایرانی باشد تا بتواند شرایط قرارداد هارا به نحوی که خود می خواهد پیش ببرد.
5.باتوجه به اینکه قراردادهای بیع متقابل بانوع ایرانی درزمان خود توانست کمک شایانی درجذب سرمایه گذاری خارجی کند و موجبات ورود ارز را به کشورمان را فراهم کند که سود سرمایه گذاری آن برای شرکت های خارجی حدود3یا4درصد ازنفت بهره برداری شده بود بود،امروزه سایر کشورها(ازجمله عراق)باافزایش میزان درصد مذکور وتوسعه این قرارداد دربهره برداری نیز دررقابت با کشورمان پیشی گرفته اند ،لذا هدف حقیر ازبیان مطالب این مسئله می باشد که باتوجه به اینکه اولا دردنیای امروزی ما که کم کم کشورها بدنبال استفاده از انرژی پاک هستند واز استفاده سوخت های فسیلی فاصله می گیرند ثانیا باتوجه به بالابودن ریسک اقتصادی وسیاسی وتحولات سیاستگذاری های داخلی کشورهای خاورمیانه وگرایش شرکت های صاحب سرمایه به سرمایه گذاری درمیادین نفت آمریکای شمالی که دارای کمترین ریسک سرمایه گذاری است ثالثا تحریم های اقتصادی جهانی صورت گرفته برعلیه کشورمان رابعا فعال تر شدن کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه درجذب سرمایه گذاری های خارجی ،به ناچار بایستی بپذیریم درجهان صنعت نفت امروزی دارای رژیم حقوقی بانگرش بین المللی نفتی دربرگیرنده منافع هرچه بیشتر برای هردوطرف نیستیم،لذا بایستی تفکرات تاسیس وایجاد قراردادی خویش را همانطور که درمیان مطالب نیز اشاره نمودم،به ساختارهای نوین تجهیز نماییم که تاب رقابت با انواع قراردادهای نفتی امروزی را داشته و کشورمان را به سمت بهربرداری هرچه بیشتر این صنعت افزایش دهد وحق انتخاب سرمایه گذار خارجی را از آن کشورمان کند .
فهرست منابع و ماخذ
-منابع فارسی
الف -کتب
1 ـ اخوی ، احمد، «تجارت بین الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران 1373
2 ـ احمدیان ، مجید ، اقتصاد منابع تجدید شونده ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1381
3 ـ اتحاد ، رحیم ، «مروری بر عملکرد بخش نفت در برنامه های گذشته»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1361
4 ـ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ؛ مجموعه قوانین و مقررات نفت و گاز و پتروشیمی ، به اهتمام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، 1377
5 ـ اهری ، حسین ، قراردادهای نفتی قیمت و درآمد ، ناشر چاپخانه کاویان ، تهران 1349.
6 ـ جبیر الصباح، سالم، امارات، خلیج فارس و مسئله نفت ، ترجمه علی بیگدلی، انتشارات میراث ملل، تهران، 1368.
7 ـ حسن بیگی ، ابوالفضل ، نفت ، بای بک و منافع ملی ، انتشارات آوای نور ، تهران ، چاپ سوم ، 1380
8 ـ چرچیل ، رابین و آلن لو ، «حقوق بین الملل دریاها»، ترجمه بهمن آقایی، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،تهران، 1367.
9 ـ حاتمی ، فرهاد ، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل ، انتشارات بانک توسعه صادرات ، تهران ، 1381
10 ـ خلعت بری ، فیروزه ، «اقتصاد نفت» ، انتشارات دانشگاهی ، 1367.
11 ـ خلعتبری ، فیروزه ، اقتصاد منابع طبیعی ، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی ، 1372

مطلب مشابه :  فعالیت های فوق برنامه