کلمات، ،

کلمات، ،

کلمات، ،

فلسفی بودن در محتوا ، برای مثال در قضاوت های اخلاقی ، زیبایی شناختی ،سیاسی، ماوراءالطبیعه یا معرفت شناختی
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله قضاوت های اخلاقی “چاق یا لاغری کدام در زیبایی مؤثر است ؟چرا ؟
نمونه2:” افرادخویشتن دار محبوبیت دارند یا افراد عجول ؟چرا ؟” متون برنامه فلسفه برای کودکان به بچه ها انگیزه میدهد تا به شکل فلسفی ،جنبه های پیچیده تجربیات خود را بشناسند .
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه
نمونه :با توجه به قضاوت های میانجی با توجه به اسناد ودلایل …”عادت درویش لاغر خویشتنداری وصبر بر گرسنگی بوده ودرویش چاق به پرخوری مداومت داشته وصبر بر گرسنگی نداشته است .”پس در مرتبه قضاوت نهایی صبر وخویشتنداری در کسب عادات پسندیده ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد.”
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه1 : از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
نمونه2:آیا گوش دادن به دیگران وپذیرش سخنان آنها نشانه خویشتنداری است ؟
نمونه3:نظرات مخالف وموافق را با نظر قاضی کدام است ؟ دلایل را بیان کنید .(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه1 :به نظر شما کدامیک از بچه ها در بحث خویشتنداری وصبر بیشتر داشتند ؟از کجا متوجه شدید ؟
نمونه 2:با مشاهده افراد پیرامون عادتهای خوب یا بد آنها را فهرست کنید .با مصاحبه از آنان بپرسید چگونه این عادترا بدست آوردند ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول: ایجاد واکنش در کودکان در برابر این داستان ها از راههای زیر میسر است :
1- در حین خواندن داستان با پرسش هایی نظیر “حالا چه اتفاقی می افتد؟ “
2- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”روی تابلو یک کاریکاتور از یک آدم چاق ولاغر رسم کنید.”
3- با نگارش خلاق واکنش ایجاد کنید .” اگردرویشها زنده آزاد میشدند ،هریک چگونه رفتار میکردند ؟
7- زبان آموزی با داستان ” ازاین داستان کلماتی بیابید ومتضاد آنر را هم بنویسید ؟” عادت ،کم خوری، پرخوری و… “
گام دوم: ، پرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند .
*تأملی در داستان چاق و لاغر
پرسش کلیدی:” منظور ومفهوم داستان چیست ؟”
دو درویش خراسانی همسفرچه ویژگی داشتند ؟(تعریف کردن)
بنظر شما چرا دو درویش همسفر شده بودند ؟دلیل بیاورید .(استدلال)

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~