کلمات، نیاز ،

کلمات، نیاز ،

کلمات، نیاز ،

محتوا ی بحث دارای حنبه فلسفی در مقوله معرفت شناختی است .
نمونه : توجه به اساسی ترین مقوله معرفت شناسی یعنی معرفت انسان نسبت به هر حقیقتی، حاصل دانش و بینش او از آن حقیقت است. منظور از دانش، علوم اکتسابی است که عمدتاً حافظه در فراگیری آن نقشی فعال دارد و منظور از بینش نیز دریافت های شخصی تجربی و بعضاً شهودی انسان می باشد.در این داستان، فیل، نمادی از حقیقت است و حقیقت، آن مطلوبی است که همگان طالب آنند، دغدغه ای است که به انسان آگاه، انگیزه جستجو می دهد. قرار دادن نماد به جای اصل باعث می شود، افهام مختلف مخاطبین به قدر وسع فکری خود اقناع شوند؛ آنکه اهل معناست خداوند را اراده کند و آنکه ره از عالم صورت به عالم معنا نبرده، گمشده مادی خود را «هر که نقش خویشتن بیند در آب. »«خانه»، جهان مادی است و «تاریکی»، نمادی از جهل و گمراهی. خانه تاریک یعنی دنیای مادی که جهل در آن بیش از دانایی است و حتی در بهترین شرایط، نهایت دانایی اش، آگاهی به نادانی است
قضاوت ها
در شرایط حاضر ،منطقی ترین چیز برای پذیرش ، ارزش دادن یا عمل کردن چیست ؟
قضاوت های نهایی و میانجی گرایانه :
نمونه : با توجه به قضاوت های میانجی ” اسناد ،دلایل موجود در داستان ” مردم در شناخت حقیقت واحد (فیل ) اختلاف نظر داشته اند ، شناخت افراد در تاریکی خانه با حواس کامل نبوده ونیاز عقل واندیشه میباشد ” در مرتبه قضاوت نهایی ” علت اختلاف میان مردمان، تفاوت در نگاه و برداشت آنان است و اگر نظرگاه را تغییر دهیم و به جای شکل و صورت به معنا و باطن توجه کنیم، عملاً اختلافی وجود ندارد ” ارزش پذیرش ،ارزش دادن یا عمل کردن را دارد؟
در پایان هر جلسه ، دانش آموزان را به یک خود ارزیابی گروهی از تمرین فلسفی رهنمون می کند.
نمونه :
1-از دانش آموزان بخواهیم پیرامون چه کسی وچه گفته است ؟(گوش کردن ومبنا قرار دادن نظرات در کار گروهی را ارزیابی کرده ایم).
2-آیا با این نظر موافقید ؟چرا؟”اگر شمعی بود اختلاف نظرها ازبین میرفت ؟”( نظرات مخالف وموافق را بپرسید ؟)
3-اگر نظر افراد پیرامون حقیقت یکسان شود چه پیش می آید ؟ نتیجه چیست ؟(تفکر انتقادی و خلاق در کار گروهی ارزیابی شده است. )
در میان بخشها ،شخص تسهیل گر یک تمرین فکری ،یک طرح بحث فلسفی را از کتاب راهنما اجرا می کند . وی دانش آموزان فعالیت فلسفی غیر دیالوگی برای مثال یک فعالیت یا پروژه هنری راهنمایی می کند .
نمونه: آیامی توانید سه مورد دیگر از حقایقی که مردم در آن اختلاف نظر دارند ،بیان کنید ؟
ج: اجراء و ارزیابی الگو
گام اول:
ایجاد واکنش در کودکان در برابراین داستان از راههایی میسر است :
1- شیئی را درکیسه قرا ر داده و از چند نفر از دانش آموزان بخواهید آنرا بشناسند .
2- واکنش دیداری در برابر کتاب یا داستان ایجاد کنید .”طراحی پوستر از فیل در تاریکی در نقل داستان استفاده شود .
3- زبان آموزی با داستان ” ازاین داستان کلماتی بیابید ومتضاد آنر را هم بنویسید ؟خواب وبیداری ،دیدن وندیدن و…. “.
گام دومپرسشهایی که با هدایت تسهیل گر به پرسشهای فلسفی تر وکلی تر تبدیل شوند
*تأملی در داستانفیل در تاریکی
پرسش کلیدی:مفهوم ومنظور داستان چیست ؟
مردم شهر چه خصوصیتی داشتند ؟(تعریف کردن )
چه چیزی به شهر آورده شده بود و در کجا قرار داده بودند ؟
مردم فیل را با چه حسی می شناختند ؟

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~