کنوانسیون سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی در اکتبر سال 1980،براساس رهنمودها و تشویقات کمیته بازل جهت مرتبط کردن حوزه های قضایی برای مقابله با جرم پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل گردیده است. این گروه هدف خود را توسعه همکاری های بین المللی با سازمان هایی که در سطح دنیا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کنند قرار داده است. همچنین در زمینه مطالعه و تدوین دستورالعمل ها و مقررات در زمینه های فوق با سازمانهای بین المللی از جمله FATF همکاری نزدیکی دارد.
بعد از سال 1970 که فعالیت مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا به اصطلاح مناطق ساحلی بیشتر شد و کشورها جهت سرمایه گذاری در این مناطق ویژه، تسهیلات فراوانی از جمله معافیت مالیاتی گمرکی و سایر تسهیلات را مهیا کردند، توجه پول شویان و مجرمان به اینگونه مناطق زیاد شد در نتیجه مجرمان مکان امنی برای انجام فعالیتهای مجرمانه خود پیدا کردند. هجوم مجرمان به این مناطق و همچنین قوانین خاص حاکم بر این مناطق کمیته بازل را بر آن داشت تا گروه مستقلی را جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم جهت این گونه مراکز تشکیل دهد. در حال حاضر هم این گروه همکاری تنگاتنگی با کمیته بازل دارد. علاوه بر آن در سال 1990 برای اولین بار در گردهمایی FATF شرکت کرد و از آن زمان به عضو ناظر با FATF همکاری دارد. گروه در سال 2011 از گروه بانکداری ساحلی به گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی تغییر نام داده و تلاشهای خود را جهت تشویق و ترغیب کشورها به اجرای مقررات مبارزه با پولشویی که توسط بازل و FATF تدوین شده است ادامه می دهد.
5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ):
تأمین مالی تروریسم پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده یک نگرانی بینالمللی بود. در پاسخ به این نگرانی سازمان ملل کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را درسال1999 به تصویب رساند. این کنوانسیون در 10 آوریل 2002 لازمالاجرا گردید. این کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد تروریسم، سازمانهای تروریستی و اعمال تروریستی را جرمانگاری نمایند. طبق این کنوانسیون، تهیه یا جمعآوری وجوه  با قصد اینکه این وجوه با علم به اینکه این وجوه در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار میگیرند غیر قانونی است. اعمال تروریستی در کنوانسیونهای ضمیمه این کنوانسیون تعریف گشتهاند.
6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو):
به منظور گسترش تلاش ها در جهت مقابله با جرم سازمان یافته فراملی، سازمان ملل  کنوانسیون بینالمللی مقابله با جرم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را در سال 2000 تصویب نمود. از جنبه پول شویی، کنوانسیون پالرمو هر کشور عضو را ملزم میسازد که:
پول شویی را جرمانگاری نماید و تمام جرایم شدید را بعنوان جرایم منشاء پول شویی قلمداد کند، حال چه جرم در کشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد.
تمام اشکال مقابله با پول شویی شامل شناسایی مشتری ، ثبت سوابق و گزارش عملیات مشکوک را در قوانین و مقررات خود بگنجاند.
همکاری و تبادل اطلاعات را در بین مقامات اداری، قانونی و قضایی در سطح داخلی و بینالمللی فراهم آورد و برای جمعآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات یک واحد اطلاعات مالی تشکیل دهد.
همکاریهای بینالمللی را توسعه دهد.
       این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 لازمالاجرا گردید و از این جهت حائز اهمیت میباشد که مفاد آن مطابق با شیوه توصیههای چهلگانه گروه اقدام مالی است.
7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا:
گروه همکاری برای مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر (پمپیدو گروه) یک نهاد بین دولتی است که در سال 1971 در ابتکار عمل مرحوم ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است.
در ابتدا، این انجمن غیر رسمی متشکل از هفت کشورهای اروپایی-فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، انگلستان – به دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه خود را از مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. همکاری متعاقبا تمدید شد که شامل کشورهای جدید. در سال 1980 گروه به چارچوب شورای اروپا بعنوان یک نهاد مستقل گنجانیده شد و در حال حاضر شامل 35 کشورهای عضو می باشد.
از سال 1990، همکاری های فنی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که اعضای گروه پمپیدو شده بودند آغاز کرد. علاوه بر این، کشورهای غیر اروپایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مکزیک نیز به شرکت در فعالیت ها دعوت شده است. همچنین سایر نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر و دارو اعتیاد نیز دعوت شده است. از سال 2006 این گروه همچنین فعالیت های همکاری را با کشورهای عضو غیر از حوضه مدیترانه مانند الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، مصر و اردن در حال توسعه داده است.
8-3- کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پول شویی (OECD):
کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پول شویی جهت اولویت دادن به مبارزه با جرائم اقتصادی مانند فساد و تقلب مالیاتی اصول و رشوه تشکیل شده است. این کنوانسیون همکاری نزدیکی باFATF دارد و بر روی رابطه بین رشوه و پول شویی در سطح بین المللی فعالیت دارد. این کنوانسیون با اصلاحاتی که در سال 1997 انجام داد تمرکز خود را بر روی ممانعت از اخذ رشوه توسط مقامات دولتی خارجی قرار داده است.
این کنوانسیون یک سیستم بازبینی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل کند که امضا کننده آن به طور موثر برنامه ها و مقررات این کنوانسیون در زمینه مبارزه با رشوه خواری را انجام می دهند. بخشی از این فرایند شامل بررسی اثرات برنامه های پول شویی بر روی جلوگیری از اخذ رشوه در سطح بین المللی می باشد. این کنوانسیون از سال 1998 همکاری گسترده ای با FATF دارد و به کمک این سازمان اهداف و برنامه های خود را در زمینه مبارزه با پول شویی و اخذ رشوه در سطح بین المللی به انجام رسانده است.
9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی:
بعنوان بخشی ازتلاش در جهت مبارزه با پول شویی، دولتها نهادهایی را تأسیس کردهاند تا به تحلیل اطلاعات ارسالی از سوی”اشخاص ملزم به ارائه گزارش” بپردازند. به چنین نهادهایی عموماً واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاق میگردد. این واحدها کانون برنامههای ملی مبارزه با پول شویی محسوب میگردند، زیرا تبادل اطلاعات بین موسسات مالی و ضابطین قضایی از طریق آنان صورت میپذیرد. نظر به اینکه پول شویی ابعاد جهانی دارد، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی همواره موجود است.
در سال 1995، شماری از واحدهای دولتی که امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالی شناخته میشوند، شروع به همکاری نمودند و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (بنام محل اولین ملاقات در بروکسل) را شکل دادند. هدف این گروه ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامههای ملی مبارزه با پول شویی و ابتکارات در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت شامل توسعه و تنظیم تبادل اطلاعات مالی و قابلیت های کارکنان، و ارتباط بهینه بین واحدهای اطلاعات مالی از طریق فناوری و کمک به توسعه واحدهای اطلاعات مالی در سطح جهان میباشد.
مأموریت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش یافت و بویژه شامل تأمین مالی تروریسم نیز شد. برای عضویت در گروه اگمونت، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد که یک نهاد ملی و مرکزی و مستقل مسئول دریافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحلیل و ارجاع اطلاعات مالی به مراجع صالح میباشد.

مطلب مشابه :  ، ،