کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

کنوانسیون های بین المللی

5- کمیته رابط بین سازمان جهانی گمرک و اتحادیه جهانی پست
6- طرفین متعاهد کنوانسیون
7-کمیته مدیریت کنوانسیون بازنگری شده کیوتو (زارعی و مقدسی، 1391، صص22-41).
کنوانسیونهای بین المللی گمرکی
کنوانسیونهای بین المللی گمرکی متعددی توسط سازمان جهانی گمرک و دیگر مراجع ذیربط به تصویب رسیده است که ذیلاً در 2 بخش مجزا به آنها می پردازیم:
کنوانسیون های بین المللی مصوب در 15 دسامبر 1950
قبل از توصیف کنوانسیونهای تدوین شده توسط سازمان جهانی گمرک (کمیته دائمی فنی)، ضروری است با 3 کنوانسیون مهم گمرکی که همزمان با هم در 15 دسامبر 1950 توسط نمایندگان کشورهای اروپائی (کمیته همکاری اقتصادی اروپا و گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا) به تصویب رسیده است، آشنا شویم:
1- کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی:
نمایندگان 13 کشور اروپایی در جلسه کمیته اقتصادی اروپا با ایجاد گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا موافقت نمودند و متعاقب فعالیت این کشورها و گروه مطالعاتی پیرامون ایجاد سازمان دائمی برای اداره و به روز نمودن اطلاعات و متون فنی تهیه شده در خصوص نمانکلاتور و ارزش، نهایتاً سه کنوانسیون «نمانکلاتور، ارزش و ایجاد شورای همکاری گمرکی» را در 15 دسامبر 1950 به تصویب رسید. کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی در سال 1952 از لحاظ تعداد اعضاء برای اجرایی شدن به حد نصاب لازم رسید و ایجاد گردید. کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی، دارای یک مقدمه و 20 ماده است. این کنوانسیون، ضمیمه ای در 10 ماده نیز دارد که وضعیت حقوقی، امتیازات و مصونیتهای آن را تشریح می کند.
هدف از تشکیل شورای همکاری گمرکی در مقدمه این کنوانسیون آمده است و مقرر می دارد که دولتهای امضاء کننده این کنوانسیون برای بالا بردن درجه هماهنگی و یکنواختی در سیستمهای گمرکی خودشان، مطالعه و بررسی مشکلاتی که مانع بهبود و تدوین فنون و قوانین گمرکی ساده و هماهنگ است و با قبول اینکه همکاری بین دولتها در خصوص تجارت بین المللی نتیجتاً بهبود وضع اقتصادی را در پی خواهد داشت، پیرامون موارد 20 گانه این کنوانسیون توافق نمودند.
طبق ماده 3 این کنوانسیو، وظایف اصلی شورای همکاری گمرکی مشخص شده که به لحاظ اهمیت آن به شرح زیر ارائه می شود:
الف- بررسی کلیه سوالاتی که مربوط به همکاری در خصوص مسائل گمرکی است و اعضاء ارائه آنها را مرتبط با اهداف کلی این کنوانسیون می دانند.
ب- بررسی و تجزیه و جنبه های فنی و همچنین عوامل اقتصادی مربوط به آنها با هدف پیشنهاد و ارائه راه های عملی به اعضاء به منظور حصول حداکثر یکنواختی و هماهنگی در سیستم های گمرکی؛
ج- تدوین پیش نویس کنوانسونها و اصلاحات آنها و توصیه قبول آنها به اعضاء ذینفع؛
د- توصیه به اعضاء بمنظور تأمین تفسیر و بکارگیری یکسان کنوانسیونهای تدوین شده توسط شورا و همچنین تفسیر یکنواخت نمانکلاتور برای طبق بندی کالا در تعرفه های گمرکی و تعیین ارزش کالا برای مقاصد گمرکی که توسط گروه مطالعاتی اتحادیه اروپائی تهیه شده و همچنین انجام وظایفی که طبق مفاد این کنوانسیونها بعهده شورا گذاشته شده است.
هـ – توصیه بمنظور رفع اختلاف از طریق توافق در خصوص تفسیر و بکارگیری کنوانسیونهای مذکور در بند (د) بالا با ملحوظ نمودن مقررات مربوطه (اعضاء ممکن از قبل، توصیه های شورا را در خصوص رفع اختلافات الزامی تلقی نمایند)؛
و- حصول اطمینان از انتشار اطلاعات در خصوص مقررات و رویه های گمرکی؛
ز- رأساً یا بنابر تقاضا به دولتهای ذینفع، اطلاعات یا توصیه هائی در مورد مسائل گمرکی در چارچوب این کنوانسیون ارائه دهد.
ح- با سایر سازمانهای بین الدولی در خصوص مسائل گمرکی در حیطه صلاحیت، همکاری نماید.
2- کنوانسیون نمانکلاتور (طبقه بندی کالا):
کنوانسیون نمانکلاتور مر بوط به طبقه بندی کالا در جداول تعرفه گمرکی است و همزمان با کنوانسیون ایجاد شورای همکاری های گمرکی به تصویب رسیده است. این کنوانسیون بعدها به نمانکلاتور بروکسل و نمانکلاتور شورای همکاری گمرکی معروف گردیده است. کنوانسیون مزبور با اجرایی شدن سیستم هماهنگ شده در سال 1988 عملاً فسخ گردیده و تنها تعداد معدودی از کشورها آن را اجرا می نمایند. کشور ایران در سال 1959 همزمان با عضویت در شورای همکاری های گمرکی، به این کنوانسیون ملحق و در سال 1381 نامه فسخ و خروج از آن را به شورا اعلام نمود.
3- کنوانسیون تعیین ارزش بروکسل:
کنوانسیون تعیین ارزش کالا برای مقاصد گمرکی ، مبنای تعیین ارزش کالا در گمرک را معین می کند و همزمان با ایجاد شورای همکاری های گمرکی به تصویب رسیده است و لیکن به دلیل دشوار بودن ضوابط آن در خصوص تعیین ارزش، چندان مورد استقبال قرار نگرفت و اغلب کشورهای دنیا از موافقت نامه ارزش گات (از سال 1995 موافقت نامه ارزش سازمان تجارت جهانی) برای تعیین ارزش گمرکی کالا جهت اخذ حقوق ورودی استفاده می کنند. ایران عضو این کنوانسیون نمی باشد و تعیین ارزش کالا در گمرکات کشور نیز بر اساس سیستم ملی تعیین ارزش و وفق مفاد قانونی امور گمرکی محاسبه می گردد.
کنوانسیونهای بین المللی تدوین شده توسط سازمان جهانی گمرک (کمیته دائمی فنی)
1- کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن روشهای گمرکی (کیوتو):
گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. رویه های موثر و کارای گمرکی می توانند به طور موثر در اقتصاد رقابتی دولت ها تاثیرگذار باشند. در محیط به شدت رقابت آمیز
جهانی، تجارت بین المللی و سرمایه گذاری به مکان هایی که کارآمد، حمایتی و تسهیل کننده هستند، جریان پیدا می کنند. در عین حال، از محل هایی که به نظر تجار و صاحبان سرمایه، دیوانسالارنه، پرهزینه و پرخطر هستند، با سرعت تمام می گریزد. فرآیندها و سیستم های گمرکی نباید به عنوان موانع تجارت جهانی و رشد اقتصادی عمل نماین دو یا چنین تصوری از آنها ایجاد شود.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~