کنوانسیون چهارم ژنو

در رابطه با بازداشت زنان در طول مخاصمات مسلحانه نیز می توان گفت که باید جدا از مردان نگهداری شوند و آنان را نمی توان جز به وسیله مأمورین زن بازرسی بدنی کرد.
مواد 14و 16 کنوانسیون چهارم ژنو، بند (5) ماده 75 و بند (1) ماده 76 پروتکل اول الحاقی به موضوعات بیان شده اشاره دارند.
بند دوم: کودکان، حمایت های کلی و خاص
کودکان همچون زنان آسیب پذیرترین اقشار جوامع هستند، مخصوصا در درگیری های مسلحانه که آنان از خانواده هایشان جدا می شوند، به قتل می رسند، مورد ضرب و جرح و تجاوز جنسی قرار می گیرند و امنیت آن ها به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.در این شرایط بیش از هر زمان دیگری آنان مستحق برخورداری از احترام هستند و در هر شرایطی حق دارند که بر اساس سنشان با آن ها رفتار شود.بنابراین تمام کودکان در درگیری های مسلحانه علاوه بر برخورداری از حمایت های حقوق بین الملل بشر و حمایت های کلی از افراد غیرنظامی، از حمایت های ویژه دیگری نیز برخوردارند.بر طبق کنوانسیون حقوق
کودک، دولت ها باید اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را در ارتباط با کودکان محترم شمرده و از رعایت آن اطمینان حاصل کنند.
همانطور که قبلا ذکر شد طبق کنوانسیون حقوق کودک فردی که زیر 18 سال باشد، کودک محسوب می شود اما معیار سنی کودک در رابطه با درگیری های مسلحانه 15 سال ذکر شده است بنابراین در حقوق بشردوستانه کودک به اشخاصی گفته می شود که کمتر از 15 سال داشته باشد.
حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه مورد توجه عهدنامه های چهارگانه ژنو به ویژه عهدنامه چهارم، پروتکل های الحاقی، قطعنامه های شورای امنیت و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
سوال: آیا می توان کودکان را بازداشت یا زندانی کرد؟
در پاسخ باید گفت بله، کودکان نیز در بازداشت یا زندان قرار می گیرند اما مانند سایر کسانی که در درگیری های مسلحانه بازداشت می شوند آن ها نیز از حمایت حقوق بین المللی بشردوستانه برخوردارند.
رویه حاکی از آن است که احترام ویژه و حمایت از کودکان متأثر از درگیری مسلحانه شامل موارد زیر است:
حمایت در برابر کلیه اشکال خشونت جنسی
جداسازی کودکانی که از آزادی محروم شده اند از بزرگسالان، به جز در مواردی که اعضاء یک خانواده باشند.
دسترسی به آموزش، غذا و مراقبت های پزشکی
تخلیه از مناطق نبرد به منظور تأمین امنیت ایشان
بازگرداندن کودکان بدون سرپرست نزد خانواده هایشان
همچنین کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تأکید می ورزد که اقدامات لازم جهت تحقق حقوق کودکان متأثر از درگیری مسلحانه عبارتند از:
حمایت از کودکان در محیط خانواده،
اطمینان از ارائه کمک و تأمین مراقبت های ضروری،
دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی،
ممنوعیت شکنجه، سوء استفاده و بدرفتاری،
ممنوعیت مجازات اعدام و حفظ سلامت محیط فرهنگی کودک،