کودکان پیش دبستانی

رفتارهای ضداجتماعی
کودکان با رفتارهای ضداجتماعی، برخی از ویژگیها یا مشکلات رفتاری کودکان با بینظمی در سلوک را دارند، اما این گونه کودکان در بین گروه همگنان خود اجتماعی هستند. آنان معمولاً عضو یک گروه میباشند و همواره در گردابی از رفتارهای گناهآلود و جنایتآمیز بسر میبند. در این طبقه رفتارهایی چون دزدی، مدرسهگریزی، پرسهزنی، باند بازی و … مشاهده میشود. اگرچه این چنین رفتارهایی در محیط های آلوده و ناپاک و نیز در نزد افراد خاصی، غیر سازشی یا انطباق نایافته نیست. اما این گونه رفتارها برای کل جامعه و سلامت ان خطرناک و زیانآور، محسوب میشود(گیلانی و همکاران، 1387).
میزان شیوع اختلات رفتاری کودکان و تداوم آن
ریچمن و همکارانش (2010)، تحقیقی را در مورد مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی در 705 خانواده که در مرکز لندن زندگی می کردند، انجام دادند. آن ها در مورد مشکلات رفتاری کودکان سه ساله و میزان شیوع این مشکلات به این نتایج رسیدند:
15 درصد کودکان دارای مشکلات خفیف بودند.
2/6 درصد کودکان دارای مشکلات متوسط بودند.
1/1 درصد کودکان دارای مشکلات شدید و سخت بودند.
تحقیقات دیگری که در انگلستان و آمریکا صورت گرفته، تقریباً نتایج مشابهی در مورد میزان شیوع مشکلات را نشان دادهاند (جنکینز و همکاران، 1980؛ ایرلز ، 1980 و 1982). این ارقام به طور قابل ملاحظهای بالا هستند؛ یعنی، در واقع به نظر میرسد یک چهارم کودکان پیش دبستانی در سال های اولیه زندگی شان دارای مشکلات رفتاری هستند. در بسیاری از والدین این مسأله، فشار روانی یا استرس خاصی را به وجود میآورد. این استرس به خصوص در مادران جوانی که در تمام مدت روز به تنهایی میخواهند از عهدۀ تربیت کودکان شان برآیند، بسیار زیاد است (داگلاس، 2006، ترجمه جمالفر، 1388).
در یکی از بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که فقط دو درصد مادران، کودکان خود را به نزد پزشک عمومی میبرند و در مورد مشکلات رفتاری از پزشک کمک میطلبند. و همین دو درصد نیز سعی دارند برای این مراجعه خود دلایل طبی ارائه کنند (رولین، 2002).
ریچمن و همکارانش (2010)، نشان دادند که 63 درصد کودکان سه ساله که دارای مشکلات رفتاری هستند، از یک تا پنج سال بعدی نیز این مشکلات را از خود نشان میدهند. آن ها هم چنین نشان دادند که نوع جنس کودک نیز شاخص مهمی در تداوم مشکلات رفتاری است. در مقابل 73 درصد پسران، تنها 47 درصد دختران مشکلات شان تا سن هشت سالگی تداوم داشت. آن ها هم چنین نشان دادند که نوع مشکل و مسأله نیز در تداوم آن نقش عمدهای دارد. کودکانی که در سن سه سالگی بیقرار بودند، اغلب در سن هشت سالگی کودکان بینظم و نامرتب تشخیص داده شدند. کودکانی که تا سه سالگی ترسو بودند تاسن هشت سالگی مشکلات عاطفی از خود نشان میدادند. شدت مشکلات رفتاری نیز قابل پیشبینی بود. سه چهارم کودکانی که دارای مشکلات رفتاری متوسط یا شدید در سن سه سالگی بودهاند، معمولاً در سن هشت سالگی نیز چنین مشکلاتی از خود بروز میدادند. در حالی که تنها یک دوم کودکانی که دارای مشکلات رفتاری خفیف بودهاند تا سن هشت سالگی چنین مشکلاتی را از خود بروز میدادند. مهمترین مشخصه رفتار کودکانی که دارای مشکلات رفتاری بلند مدت بودند، این بود که آن ها روابط ضعیفی با دیگر کودکان داشتند. ریچمن نتیجه گرفت که پیشبینی دقیق و مهم این بود که کودکانی که در سنین پایین مشکلات رفتاری شدید داشتند، معمولاً در سنین بالا نیز دارای چنین مشکلات رفتاری بودند.
علل مشکلات رفتاری کودکان
هیچ رابطه مستقیمی بین عوامل مستعد کننده و مشکلات رفتاری در کودکان کم سن و سال وجود ندارد. تمام آنچه میتوان گفت این است که عوامل خاصی موجب بروز مشکلات رفتاری میشود. باتلر و گلدینگ (1986)، نشان دادند که میزان مصرف سیگار روزانه مادران موجب بروز قشقرقهای کودکان آن ها میشود. البته این عامل را نمیتوان به عنوان یک علت در نظر گرفت، ولی ممکن است مکانیزمی که این رویدادها را به هم ارتباط میدهد، هنوز ارائه نشده باشد. شاید مادران عصبی و هیجانی بیشتر سیگار بکشند و آن وقت ممکن است نتوانند وظایف نادری را آن طور که لازم است، انجام دهند. با این حال، حتی مراقبت های ویژه هم هیچ نشان های از علت مشکل رفتاری را نشان نمیدهند. به طور کلی عوامل عمده و مؤثر در مشکلات رفتاری را میتوان در دو گروه کلی طبقهبندی کرد:
1- عواملی که مربوط به خود کودک است و در نتیجه رفتار او را تحت تأثیر قرا میدهد.
2- عوامل محیطی که شامل خانواده، وضعیت خانه و موقعیت اجتماعی کودک است که رفتار کودک را تحت تأثیر قرار میدهد. البته این امر طبیعت را در برابر تربیت قرار نمیدهد، چون امروزه اغلب مردم اعتقاد دارند که یک کنش متقابل پیچیده بین این عوامل مختلف وجود دارد (داگلاس، 2006، ترجمه جمالفر، 1388).

2-3-5-1- عوامل مربوط به خود کودک
مزاج : صفات مربوط به مزاج تأثیرات عمیق و متفاوتی در رشد شخصیت کودکان دارند. در زمینۀ روشن شدن عبارت فوق خصوصیات زیر ارائه شده است:
1-مزاج پایه و اساس سرشتیدارد.
2- مزاج در دورۀ نوزادی ظاهر شده و ظهورش در سنین بعدی نیز تداوم پیدا میکند.
3- مزاج ویژگی و خصوصیت عینی و فردی یک شخص است.
4- مزاج تحت تأثیر محیط قرار میگیرد