کودکان پیش دبستانی

کودکان پیش دبستانی

کودکان پیش دبستانی

متغیرهای پژوهش
در این پژوهش سه متغیر مستقل، وابسته، و کنترل وجود دارد.
متغیر مستقل: این متغیر همان روش درمانی است که در یک سطح اجرا گردید و آموزش تلفیقی مهارتهای دقت و توجه و ادراک حسی- حرکتی را شامل میشود.
متغیر وابسته: اختلال یادگیری ریاضی متغیر وابسته محسوب میشود.
متغیر کنترل: جنسیت، پایه تحصیلی، و هوشبهر بین 115-85 متغیرهای کنترل به شمار میروند.
ابزار جمعآوری دادهها
در این مطالعه برای تعیین میزان دقت و توجه از آزمون خط زنی تولوز پیرون استفاده شد و برای تعیین ادراک حسی- حرکتی از آزمون حسی- حرکتی اوزرتسکی، برای عملکرد ریاضی از آزمون استاندارد شده کی- مت، و برای ارزیابی هوشبهر کودکان (شهیم، ۱۳۸۶) از مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر استفاده شد.
آزمون دقت و توجه
یکی از مناسبترین و پر کاربردترین آزمونها برای سنجش دقت و توجه آزمون خط زنی تولوز پیرون است. این آزمون توسط محققان زیادی از جمله محمد نقی براهنی مورد استفاده قرار گرفته است. اعتبار بازآزمایی آن 86/0 گزارش شده است و روایی آن از طریق همبستگی با آزمون دقت ویلسون گریلز 79/0 به دست آمده است (مهری نژاد، 1385).
آزﻣﻮن حسی- حرکتی لینکن اوزرتسکی
این مقیاس توسط اوزرتسکی به منظور ارزیابی توانایی حرکتی کودکان 14-5 ساله ‏طراحی شده است زیرا اطلاعات موجود نشان میدهد که یک نوع شیب صعودی نسبتا ثابت ولی تدریجی در سنین 5 تا 14 سال وجود دارد. این آزمون ۳۶ ماده دارد و میتواند مهارت های حرکتی گوناگون مانند مهارت ‏انگشتان، هماهنگی چشم، دست و فعالیت های عضلات بزرگ دست ها، بازوها، پاها ‏و تنه بدن را مورد بررسی و اندازه گیری قرار دهد.‏ اگرچه هدف اصلی این مقیاس ارزیابی رشد حرکتی است ولی به واسطه آن میتوان برخی خصوصیات کلی از قبیل رشد اجتماعی، هیجانی و جسمانی کودک را نیز به دست آورد (درتاج و عاصمی، 1391).
آزمون ریاضی کی- مت
آزمون هوشی وکسلر کودکان
این مقیاس دارای 12 خرده آزمون (6 خرده آزمون کلامی شامل اطلاعات، شباهتها، حساب، واژگان، فهم، حافظه عددی؛ و 6 خرده آزمون غیر کلامی یا عملی شامل تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر، مکعبها، تنظیم قطعات، تطبیق علائم و مازها) است که از این تعداد 2 خرده آزمون مازها و حافظه عددی جنبه ذخیره داشته و لازم الاجرا نیستند (شهیم، 1383). مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان را شهیم (1383) به منظور سنجش هوش کودکان 6 تا 13 ساله و برای استفاده در شهر شیراز ترجمه نموده و با استفاده از یک نمونه 1400 نفری در پی هنجاریابی آن برآمده است. پایایی بازآزمون این مقیاس 44/0 تا 94/0 (میانه 73/0) و پایایی تنصیفی آن 42/0 تا 98/0 (میانه 69/0) گزارش شده است. روایی همزمان آن با استفاده از همبستگی نمرات با نمرات بخش عملی مقیاس وکسلر برای کودکان پیش دبستانی 74/0 بود. رابطه بین هوشبهر با سن و نیز طبقه اقتصادی- اجتماعی و معدل به عنوان ملاکهای معنادار گزارش شده است. ضرایب همبستگی هوشبهرهای کلامی، عملی و کل به ترتیب 84/0، 76/0 و 80/0 است.
روش اجرای پژوهش
در مرحله ابتدایی به اداره آموزش و پرورش کرمانشاه مراجعه شد و پژوهشگر از آنجا به اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر کرمانشاه معرفی گردید. پس از دریافت معرفینامه این مرکز، به مراکز اختلال یادگیری مراجعه شده و با توجه به موضوع پژوهش نمونه آماری انتخاب و در گروههای آزمایشی و کنترل جایگزین گردید. سپس، ۳٠ نفر از دانش آموزان پایههای سوم و چهارم مراجعه کننده به مراکز اختلالات یادگیری شهر کرمانشاه در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفته و گروه آزمایشی طی ۱٠ جلسه یک ساعته آموزشهای تلفیقی مهارتهای دقت و توجه و ادراک حسی- حرکتی را دریافت نمودند. نهایتا، پس آزمون بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید.
خلاصه مداخله درمانی
این برنامه آموزشی با استفاده راهبردهای تقویت دقت و توجه در 10 جلسه 60 دقیقهای اجرا گردید (فلچر و همکاران، 2007؛ عابدی و همکاران، 1389). همچنین، برای تقویت ادراک حسی- حرکتی از راهبردهای آزمون اوزرتسکی استفاده شد که خلاصه این مداخلات در زیر آمده است:

برنامههای آموزش دقت و توجه
جلسه اول: آشنایی با روش
در این جلسه ابتدا درباره ناتوانی یادگیری ریاضی برای والدین و سپس درباره هدف و ضرورت آموزش توجه برای آنها توضیح داده شد. سپس پیش آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی بر روی دانش آموزان اجرا شد.
جلسه دوم: بازی با عروسک
در این جلسه مفهوم توجه با بازی عروسک به کودک آموزش داده شد.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~