دانلود پایان نامه کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی – فروش پایان نامه

دانلود پایان نامه کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی – فروش پایان نامه

دانلود پایان نامه کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی – فروش پایان نامه

کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی

اصل افشا یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تاثیر دارد. اصل افشا ایجاب می کند، که کلیه واقعیت های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود. براساس این اصل، صورت های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر، اطلاعاتی که ارائه می شود، نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به گونه ای باشد که موجبات سر درگمی استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم سازد (عالی ور، 1381). افشا کامل ایجاب می کند که صورت های مالی به گونه ای طرح ریزی و تهیه شوند که تصویری دقیق تر از رویدادهای اقتصادی که برای یک دوره بر واحد اقتصادی اثر گذاشته اند، ارائه شود و نیز در برگیرنده اطلاعاتی باشند که برای یک سرمایه گذاری معمولی مفید واقع شوند و موجب گمراهی خواننده نگردند. به طور آشکارتر اصل افشای کامل بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهمی که مورد علاقه و توجه یک سرمایه گذار عادی باشد، نباید حذف یا پنهان گردد (پارسائیان، 1381). در سطح معنایی، کلمه افشا به معنی انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمایل به استفاده محدود از این واژه به معنای انتشار اطلاعات صرفا مالی واحد تجاری، در گزارش های سالانه دارند. تعیین مقدار اطلاعات قابل ارائه بستگی به اهداف گزارشگری مالی و اهمیت اقلام دارد. هدف از گزارشگری مالی ارائه اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان است، به نحوی که اطلاعات درتصمیم گیری های منطقی سرمایه گذاری، اعتباردهی و تصمیم های مشابه مفید واقع شوند (هندریکسن و ون بردا[1]، 1992).

چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای به هنگام و دقیق تمام مسائل مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد مالکیت و حاکمیت شر کتی را تضمین کند.

 • افشا باید شامل اطلاعات مهم در مورد مسائل زیر باشد؛
 • دستاوردهای مالی و عملیاتی شرکت،
 • اهداف شرکت،
 • مالکیت عمده سهم و حقوق رای دهی،
 • سیاست تعیین حق الزحمه اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی، و اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره، شامل شایستگی ها، فرآیند انتخاب، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت ها و این که آیا این مدیران از نظر هیات مدیره مستقل هستند یا خیر،
 • معاملات با اشخاص وابسته،
 • عوامل قابل پیش بینی ریسک،
 • مسائل مربوط به کارکنان و سایر ذینفعان،
 • ساختارها و سیاست های حاکمیت، به ویژه مطابقت هر دستورالعمل یا سیاست حاکمیت شر کتی با فرآیند اجرا ی آن،
 • افشای اطلاعات باید مطابق استانداردهای ممتاز حسابداری، مالی و غیرمالی انجام شود؛
 • حسابرسی سالانه شرکت باید به دست حسابرسان مستقل و شایسته انجام شود تا به اعضای هیات مدیره و سهامداران اطمینان دهند که صورت های مالی، وضعیت و عملکرد مالی شرکت را از تمام جنبه های با اهمیت، به نحو مطلوب نشان می دهد؛
 • حسابرسان مستقل باید در برابر سهامداران پاسخگو باشند و در اجرای عملیات حسابرسی شرکت، مراقبت های حرفه ای لازم را به عمل آورند؛
 • راههای انتشار اطلاعات باید چنان باشد که استفاده کنندگان به گونه ای یکسان، به هنگام و با هزینه مناسب به اطلاعات دسترسی یابند؛
 • چارچوب حاکمیت شرکتی باید به شیوه ای موثر چنان تکمیل شود که ارائه تحلیل ها و توصیه های تحلیلگران، کارگزاران، موسسات رتبه بندی و سایر مسائلی را که با تصمیمات سرمایه گذاران ارتباط دارد، تسهیل کند و در عین حال از تضاد جدی که ممکن است به انجام تحلیل ها و توصیه ها لطمه بزند دور باشد (دوانی، 1387).

[1]. Hendriksen & Van- Breda

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~