پایان نامه ارشد: کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی–افشای اطلاعات حسابداری

پایان نامه ارشد: کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی–افشای اطلاعات حسابداری

پایان نامه ارشد: کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی–افشای اطلاعات حسابداری

کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دیاموند و ورکچیا[1] (1991) کیفیت افشا را “میزان صحت در باور سرمایه گذاران بیزین[2] درباره اوراق بهادار پس از دریافت اطلاعات افشا شده” تعریف نمودند.به عبارت دیگر افشا حسابداری از کیفیت بالاتر برخوردار می باشد که برای سرمایه گذاران توزیع پیوسته تری از احتمالات پسین برای یک مجموعه احتمالات پیشین ایجاد نماید. هاپکینز[3](1996) کیفیت افشا را سهولت مطالعه و تفسیر صورت های مالی توسط سرمایه گذاران تعریف نموده است. براون و هلیجست[4](2006) کیفیت افشا را به میزان آگاهی دهندگی کلی افشا شرکتی، حجم افشا، به موقع بودن و دقت آن تعریف نموده اند. بوتوسان[5](1997) به واسطه مشکل بودن ارزیابی مستقیم کیفیت افشا، حجم و مقدار اطلاعات افشا شده را نشان دهنده کیفیت افشا دانست. او فرض نمود که مقدار و کیفیت افشا با یکدیگر رابطه دارد. حسینی(1388) به نقل از لوبو و ژو[6](2001) مطرح نمود که کیفیت افشا شرکتی را می توان با ارزیابی میزان آگاهی دهندگی آن سنجید. این آگاهی دهندگی تا حد زیادی به جزئیات، به موقع بودن و شفافیت افشا شرکتی بستگی دارد. همچنین در دسترس بودن مدیریت جهت پاسخگویی به پرسش های تحلیلگران می تواند به ارتقای کیفیت افشا بینجامد.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

فرانسیس[7] و همکاران (2004) این مسئله را بررسی و اثبات نمودند که سیاست وسیع افشا شرکتی ساز و کاری است که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را از بین می برد. در برخی پژوهش ها بر کیفیت سود گزارش شده به عنوان تفسیری از کیفیت اطلاعات و افشا شرکتی اشاره شده است(فرانسیس و همکاران به نقل از کوهن، 2002). در برخی تحقیقات رابطه بین کیفیت سود و افشا[به عنوان دو معیار اصلی از عدم تقارن اطلاعاتی(موسلی[8]و همکاران،2012) سنجیده شده و تاثیر هم زمان آن ها بر روی هزینه سرمایه سنجیده شده است. در تحقیق موسلی و همکاران(2012) بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا رابطه مثبتی یافته شد. در تحقیق فرانسیس و همکاران(2008) رابطه مکملی میان کیفیت سود و کیفیت افشا یافت شد. بدین صورت که هرچه کیفیت گزارشات مالی(کیفیت سود) افزایش یابد، مدیران انگیزه بیشتری برای افشا دارند. هرچه احتمال اطلاعات محرمانه افزایش یابد،  به دنبال آن احتمال  افشا باکیفیت تر و بیشتر گسترش می یابد. دلیل این امر را می توان بدین صورت ابراز کرد که بازار احتمالاً عدم افشا اطلاعات را به عنوان خبر بد تلقی نموده و در نتیجه ارزش شرکت را کاهش می دهد. شرکت ها به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه خود، انگیزه دارند تا بالاترین سطح افشا را انجام دهند و این در شرایطی است که هزینه های افشا اطلاعات عبارتند از: تسهیم ریسک، هزینه ی نمایندگی و هزینه های مالکانه. این هزینه ها مزیت کاهش هزینه سرمایه ناشی از افشا اطلاعات را از بین برده و در نتیجه موجب عدم افشا کامل توسط شرکت ها می گردد. همچنین آن ها در تحقیق خود یافتند که در صورت وجود هم زمان معیارهای کیفیت افشا و کیفیت سود در یک مدل و تاثیر هم زمان آن ها بر روی هزینه سرمایه، متغیر کیفیت افشا معناداری خود را از دست داده و در نتیجه کیفیت سود به عنوان متغیر اصلی و موثر تاثیر گذار بر روی هزینه سرمایه می باشد. یک بخش بسیار مهم از ادبیات در مورد افشا، این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که افشا داوطلبانه و با کیفیت در واکنش به عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. درون زایی[9] افشا داوطلبانه به وسیله ی گیتزمان و ترومبتا[10](2003) بررسی گردید. آن ها دریافتند که شرکت ها توسط افشا داوطلبانه با کیفیت و انتخاب سیاست های حسابداری، اطلاعاتی را در مورد وضعیت خود به بازار مخابره می نمایند. در نتیجه افشا داوطلبانه، برای شرکت هایی با سیاست های حسابداری متهورانه[11]، بر روی هزینه ی سرمایه شرکت تاثیر می گذارد. مدل های مربوطه بدون توجه به جهت رابطه بین کیفیت افشا و کیفیت سود، افشا داوطلبانه و با کیفیت بالا را در واکنش به  میزان کیفیت اطلاعاتی مالی در نظر گرفته اند.

[1]-Diamond and Verrecchia

[2]-Beysian investors

[3]– Hopkins

[4]– Brown and Hillegeist

[5]-Botosan

[6]-Lobo and Zhou

[7] -Francis

[8]-Mouselli

[9] – Endogeneity

[10]– Gietzmann and Trombetta

[11] – Aggressive

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~