گونه شناسی گردشگری

گردشگری در پردازش فضایی الگو های متفاوتی را ارائه می دهد که هرکدام از آنها ساختار و عملکرد فضایی خاصی را در پی دارد. الگوهای گردشگری دربرگیرنده گردشگری شهری،گردشگری روستایی، گردشگری عشایری و گردشگری طبیعی (طبیعت گردی) است که هریک ساختار و عملکرد ویژه ای را در زمینه گردشگری می طلبد. نتایج مثبت و منفی حاصل از گردشگری در فضای جغرافیایی با دیالکتیک گردشگری در رابطه است؛ دیالکتیک که یکی از اصول آن تضاد است.گردشگری از یک سو جهانی شدن سرمایه، انسان و فضا را دنبال می کند و از سوی دیگر امری محلی از هر لحاظ است.
گردشگری پسامدرن بیش از هر صنعت دیگری امکان رعایت عدالت جغرافیایی یا عدالت فضایی را به وجود می آورد. عدالت جغرافیایی یکی از عمده ترین زیر ساخت های عدالت اجتماعی است.گسترش استفاده از فضاهای مختلف امکان توزیع زیرساختها، توزیع خدمات و رفاه و توزیع درآمد را در همه فضا ها به وجود می آورد. استفاده از طبیعت به معنی وسیع کلمه در گردشگری موجب آن می شود که کل کره زمین به فضای جغرافیایی تبدیل شود.گردشگری پسامدرن با استفاده از کل این فضا می تواند در توزیع درآمد در فضای جغرافیایی و در نتیجه در عدالت اجتماعی نقش اساسی داشته باشد (مافی وسقایی،1385: 188).
3-1-2- گونه شناسی گردشگری
این حقیقت که گردشگران از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند از دیرباز مورد توجه صاحب نظران و متولیان گردشگری بوده است. همین تفاوت ها و تاثیر آن در رفتار و روابط گردشگران با محیط های فیزیکی، فرهنگی و افراد در طی سفر و در مقصد، باعث شده است که دسته بندی ها یا نوع شناسی های متعددی از آنان ارائه شود. اصولاُ گونه شناسی ها از این نظر مفیدند که با ارئه طبقه بندی ساده از پدیده های پیچیده، امکان درک آن ها را فراهم می کنند. اریک کوهن نخستین کسی بود که به صورت علمی و تحلیلی به گونه شناسی و دسته بندی گردشگران مبادرت کرد. او ابتدا گردشگران را به دو دسته گردشگران سازمان دهی شده و سازمان دهی نشده تقسیم بندی کرد. منظور او از بکار گیری لفظ سازماندهی شده این بود که مشخص سازد تا چه حد برنامه و مراحل سفر گردشگری به سازمانها و موسسات گردشگری وابسته است. دسته اول شامل ” گردشگران انبوه سازمان یافته” و ” گردشگران انفرادی سازمان یافته” و دسته دوم شامل ” گردشگران اکتشافی” و ” گردشگران آسانگرد” می شود به نظر کوهن هر کدام از این دو دسته تقاضا های مختلفی از مقصد دارند.
نوع شناسی گردشگران انبوه(کوهن)

گردشگران انبوه سازمان یافته این نوع گردشگری به شدت به سازمانهای خدماتی مرتبط با
صنعت گردشگری وابسته اند. ویژگی آنها دنبال کردن
تعطیلات به صورت از پیش برنامه ریزی شده و آماده است.
برنامه های مسافرتی آنان معمولا از طریق سفرگذاریها و گشت
پردازها طراحی و اجرا می شود و صرفا از محیطهای مصنوعی
ایجاد شده ویژه گردشگران بازدید می کنند.
گردشگران انفرادی سازمان یافته این گروه از گردشگران نیز از تسهیلات ویژه سیستم گردشگری
استفاده می کنند (برنامه پروازها، حمل ونقل و جایابی و…) و سعی
می کنند تا حد امکان قبل از ترک خانه، برنامه سفرشان مشخص
باشد. شاید بازدیدشان از همان مکان هایی باشد که گردشگران گردشگران
انبوه سازمان یافته از آنها دیدن می کنند، اما این کار را مستقلا انجام می دهند.
گردشگران اکتشافی این گروه کسانی اند که بدنبال مقاصد جدید و ناشناخته می گردند.
بیشتر علاقه دارند که مقصد خود را نه از طریق بروشورهای تبلیغاتی
، بلکه از درون مقالات و کتابهای مربوط به مسافرت پیدا کنند.
اینان در پی یافتن جا و مکانی آشنا، راحت و بی دردسر نیستند.
گردشگران آسانگرد این نوع گردشگران، در پی چیزهای نو و جدیدند و در این راه
هزینه ها و حتی سختیها و خطرهای سفر متقبل می شوند. آنان
سعی می کنند تا آنجا که امکان دارد با سایر گردشگران و مسافران