یادگیری مادام العمر

یادگیری مادام العمر

یادگیری مادام العمر

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-2-1 نمودار توصیفی دانستنی های ضروری آموزش محور 96
4-2-2 نمودار توصیفی دانستنی های ضروری پژوهش محور 97
4-2-3 نمودار توصیفی مهارت های ضروری پژوهش محور 98
4-2-4 نمودار توصیفی نگرش های ضروری پژوهش محور 99
4-2-5 نمودار توصیفی رضایت شیوه پژوهش محور 100
4-2-6 نمودار توصیفی مهارتهای ضروری شیوه آموزش محور 101
4-2-7 نمودار توصیفی نگرشهای ضروری شیوه آموزش محور 102
4-2-8 نمودار توصیفی رضایت دانش آموزان شیوه آموزش محور 103
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی برنامه ی درسی علوم به شیوه ی آموزش محور با برنامه ی درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور در دوره ی ابتدایی بود.این پژوهش به روش شبه آزمایشی، با نمونه ایی به حجم 50 نفر از دانش آموزان دختر در پایه ی سوم ابتدایی در شهر ارومیه که به طور تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایی با فرضیه ی برنامه ی درسی علوم به شیوه ی آموزش محور با برنامه ی درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور اثر بخش تر است اجرا شد. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها، از پس آزمون با روایی مورد قبول کارشناسان و پایایی 68% و چک لیست مشاهده ی فعالیتها, با روایی قابل قبول کارشناسان وپایایی 98% استفاده گردید. این چک لیستها توسط 4نفر از معلمان دوره ی ابتدایی، با مدرک تحصیلی لیسانس آموزش ابتدایی در هر گروه تکمیل شد. در این پژوهش با توجه به مقایسه ی دو شیوه ی آموزش محور و پژوهش محور از آزمون یومن ـ ویتنی استفاده شد.
یافته های پژوهش حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در دانستنی ها، مهارتها، نگرشها و رضایتمندی، بین دانش آموزانی که با شیوه ی آموزش محور آموزش دیده اند با دانش آموزانی که به شیوه ی پژوهش محور آموزش دیده اند وجود داشته وفرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95% پذیرفته شد.در نتیجه برنامه ی درسی علوم به شیوه ی پژوهش محور در مقایسه با برنامه ی درسی علوم به شیوه ی آموزش محور در دوره ابتدایی اثر بخش تر است.
واژگان کلیدی: برنامه ی درسی آموزش محور، برنامه ی درسی پژوهش محور، برنامه ی درسی علوم

فصل اول
کلیات و طرح تحقیق
1- 1 مقدمه
یکی از مسایل مهم واساسی نظامهای آموزشی، برنامه های درسی می باشد.برنامه درسی در واقع هسته ی مرکزی فعالیتهای آموزشی را تشکیل می دهند؛یکی از عناصر اصلی برنامه ی درسی شیوه ی آموزش است.بنابراین،درکشورهایی که نظام آموزشی آنها متمرکز می باشد تهیه وتدوین واجرای برنامه های درسی جایگاه بالایی دارد.با توجه به اینکه نظام آموزشی کشور ما متمرکز می باشد وکلیه ی اهداف و برنامه ها از مرکزتعیین می گردد،این اهمیت بیشتر احساس می شود.بنابراین برنامه ریزان درسی براین تلاشندکه بهترین ومؤثرترین برنامه ی درسی رابرای پرورش نسل آینده انتخاب نمایند.از آن جایی که انتقال صرف دانش واطلاعات به کودکان به تنهایی برای رویارویی با عصرپیشرفت وتکنولوژی کافی نیست،بنابراین مهمترین وظیفه ونقش آموزش در مدارس باید یادگیری وپرورش مهارتهایی باشد که افراد را برای حل مسایل و کشف مجهولات زندگی آماده سازد (اسماعیلی،1381،ص2).
امروزه انسان در پرتو تکنولوژی هر لحظه براطلاعات و یافته های خود می افزاید؛به این دلیل یافته های دیروزدر موزه ی کهنه جات امروزبه نمایش گذاشته می شود.در چنین وضعیتی برنامه ی درسی به شیوه ی آموزش محور نمی تواند تمامی اطلاعات مورد نیازرا فقط از طریق کتب درسی به دانش آموزان منتقل کند.حقیقت امر آن است که نه چنین امکانی وجود دارد ونه ضرورتی.امروزه بسیاری از متخصصان تعلیم وتربیت براین باورند که به جای تأکید براطلاعات وحقایق وارائه آنها،باید شیوه ی یادگیری را به دانش آموزان آموخت و آنان را به مهارتها و تواناییهایی مجهزکرد که بتوانند دائما نیازهای اطلاعاتی خود را برطرف سازند،تحقق چنین امری فقط در سایه ی برنامه ی درسی به شیوه ی فعال و پژوهشی امکان دارد؛همانطور که آیزنرمی گوید”یادگیرندگان در صحنه ی واقعی زندگی با برنامه های درسی تعریف شده ویکسانی برخورد نمی کنند”بنابراین وظیفه ی معلمان،پرورش توانایی حل مسایل ومشکلات زندگی واقعی در بچه ها می باشد.با چنین برداشتی معلمان باید با درگیر کردن دانش آموزان در مسایل و موضوعات مختلف روحیه ی برخورد با مشکلات ونحوه ی حل آنها را در آنان پرورش دهند.اگر هدف اساسی تعلیم وتربیت،پرورش انسانهایی آزاد،مستقل، صاحب اندیشه وروحیه ی علمی باشد،انسانهایی که دارای تفکر انتقادی واستقلال عقلانی باشند، نمی توان با استفاده از شیوه هایی که روحیه ی انفعال فکری وپذیرای تسلیم را در شاگردان پرورش می دهند به نتیجه ی مطلوب نایل شد(فتحی واجارگاه،1389،ص153).
از آنجایی که آموزش وپرورش یکی از زیر ساختهای اصلی هر جامعه ای جهت رشد، توسعه وپیشرفت شهروندان محسوب می شود.اگر بپذیریم که علوم در تعیین جایگاه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش مؤثری دارد،آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می بریم.آموزش علوم و فناوری یکی از پایه های اساسی آموزش وپرورش است که تأثیر مستقیم آن در توسعه ی فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،اجتماعی یک جامعه به خوبی مشخص شده است.از مهمترین دست آوردهای علوم در مدارس، آموزش مهارتهای تحقیق در فضای آموزشی کاوشگرانه وپرورش شهروندانی است که دارای آگاهی های لازم بوده تا بتوانند منطقی فکر کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (هارلن،به نقل از عسگری،1387،ص2).
در حال حاضرشیوه های آموزش علوم در بسیاری از کشورها مطابق نیازهای جوامع آنان متحول گردیده است، فقدان کار آمدی شیوه های سنتی علم آموزی در پاسخگویی به نیازهای دنیای کنونی حداقل در بحث های نظری مورد تأیید همگان قرار گرفته است،به این ترتیب این دیدگاه مطرح می شود که مدارس با استمراراستفاده از روشها و برنامه های معمول، هرگز قادر به هماهنگ نمودن دانش واطلاعات فراگیران با تغییر وتحولات فزاینده ی جهان امروز نخواهند بود.از آن جایی که یکی از اهداف مهم آموزش عمومی در هر کشوری پرورش شهروندانی کنجکاو،پرسشگر ودارای سواد علمی , فناورانه است. طرح آموزش علوم چند سالی است که وارد نظام آموزش عمومی شده است(عسگری، 1387،ص3). بررسی سیر تحول اهداف برنامه ی درسی علوم در مدارس کشور نشان می دهد که در برنامه ریزی های درسی تغییروتحولاتی صورت گرفته ولی با توجه به تمرکز نظام آموزشی کشور و اقتدار معلم در اجرای برنامه های درسی و عدم توجه به علایق ونیازهای دانش آموزان در کلاسهای درس و ارزشیابی از دانش واطلاعاتی که معلم در اختیار آنان قرار می دهد وبا توجه به پزوهشهای انجام شده،فاصله ی زیادی میان اهداف وشیوه های اجرا وجود داشته،در وضعیت کنونی اغلب دانش آموزان ما فاقد مهارتها ونگرشهای ضروری هستند به عبارت دیگر برنامه ی درسی علوم در عمل نتوانسته است به هدف اصلی خود یعنی یادگیری مادام العمر و سواد علمی ـ فناورانه برسد.بنابراین لازم است در آموزش علوم برای کودکان، شیوه ایی اتخاذ گرددکه ذهن دانش آموزان همانند ظرفهایی خالی، که در انتظار پر شدن از دانش و معلومات است فرض نگردد و معلم در فرآیند یاددهی ـ یادگیری، همواره راهنمای دانش آموزان خود در حل مسایل بوده، وبا توجه به توانایی وپیشرفتهای خودشان در طول زمان یادگیری ودر مقایسه با خودشان نه در مقایسه با دیگران ارزشیابی به عمل آورده و باعث تقویت ورضایت خاطر آنان شود.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~