یادگیری مشارکتی

در مجموع می‏توان گفت که معلم در روش جیگ ساو نقش راهنما و تسهیل کننده فرایند آموزش و یادگیری را بر عهده دارد. در این فرایند صراحت بخشیدن و روشن نمودن اهداف، تهیه و تدارک وسایل مورد نیاز متناسب با موضوع و اهداف درس و آموزش دادن مهارت‏های اجتماعی و مشارکتی لازم را به دانش‏آموزان، نظارت کردن بر فرایند یاددهی و یادگیری و ارزشیابی از آموخته‏ها و مهارت‏های اجتماعی شهروندی و ارائه بازخورد لازم به دانش‏آموزان، کمک به دانش‏آموزان در تهیه اصول و راهنماهای انجام کار در گروه‏ها و مداخله در گروه‏ها در مواقع ایجاد مشکل و بحران با منحرف شدن گروه از حرکت در جهت اهداف و … از وظایف معلم می‏باشد (ملازهی، 1391).
اثرات کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو)
جاکوبز و همکاران (2011) با نتیجه گیری از تحقیقات انجام نشده عنوان نموده اند که دانش‏آموزان با استفاده از یادگیری مشارکتی می‏توانند از مزایای زیر برخوردار شوند:
دستاوردهای علمی خویش را بهبود بخشند.
علی رغم سطح پیشرفت قبلی یا نیازهای فردی دیگر به طور فعال تر درگیر در موضوعات با دانش‏آموزان دیگر شوند.
انگیزه برای یادگیری افزایش می‏یابد.
دانش‏آموزان در قبال یادگیری خود و دیگران احساس مسئولیت بیشتری می‏نمایند.
مدت زمان درگیری انجام وظیفه و کار افزایش می‏یابد.
مهارت‏های اجتماعی را بهبود می‏بخشد.
عشق به مدرسه را افزایش می‏بخشد.
نگرش دانش‏آموزان را نسبت به یادگیری مدرسه و همسالان خود بهبود می‏بخشد.
توانایی ارزش قائل شدن و ملاحظه دیدگاه‏های متنوع را افزایش می‏دهد.
فرصت بیشتری به معلم برای مشاهده بررسی یادگیری دانش‏آموزان می‏دهد.
جاکوبز و همکاران (2002) نیز به برخی اثرات روش مشارکتی (جیگ ساو) در کلاس درس از دیدگاه صاحب نظران مختلف اشاره می‏نماید که بدین شرح می‏باشند:
یادگیری متون و راهبردهای جدید از همکلاسان (هنز، 1990)
رشد تفکر انتقادی در شاگردان (دیویدسم و دیگران، 1992)
تقویت عزت نفس شاگردان (برونر، 1994)
افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان (ویتور و دیگران، 1995)
تقویت احساس مسئولیت دانش‏آموزان در برابر یادگیری خود و سایرین (برونز و سایرین، 1995)
تقویت نگرش مثبت شاگردان نسبت به یادگیری علم و دانش (رونالد، 1997)
تقویت مهارت‏های خودرهبری (رونالد، 1997)
تقویت پشتکار شاگردان برای حل مسائل درسی (رونالد، 1997)
تقویت مهارت‏های کلاس (ارتباطی-اجتماعی دانش‏آموزان) (فارل، 1999)
افزایش پیشرفت تحصیلی همه دانش‏آموزان اعم از قوی، متوسط و ضعیف (هرید، 2000؛ هانگ، 200 و سی، 2001، به نقل از ملازهی، 1391)
رابرت (2002) در بحث مربوط به مزایای به کارگیری روش جیگ ساو به موارد زیر اشاره می‏نماید: