پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلالات روانی، اختلالات شخصیت، تحقیقات بنیادی

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلالات روانی، اختلالات شخصیت، تحقیقات بنیادی

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اختلالات روانی، اختلالات شخصیت، تحقیقات بنیادی

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6
الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6
ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8
ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10
د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11
و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11
ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12
ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12
ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17
ی : ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19

بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری
فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری…………………………………………………………………………20
فصل دوم : اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………23
مبحث اول : انواع اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………………….23
گفتار اول : اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..23
بند اول : اختلالات خوشه A…………………………………………………………………………………………………………………26
بند دوم : اختلالات خوشه B………………………………………………………………………………………………………………..29
بند سوم : اختلالات خوشه C……………………………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم : سایر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………37
بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی……………………………………………………………………………………37
بند دوم : اختلالات شناختی…………………………………………………………………………………………………………………40
بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی……………………………………………………………………………41
بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد……………………………………………………………………………………………..42
بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………….44
بند ششم : اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………………………………………..49
بند هفتم : اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………52
بند هشتم : اختلالات شبه جسمی……………………………………………………………………………………………………….54
بند نهم : اختلالات ساختگی…………………………………………………………………………………………………………………55
بند دهم : اختلالات تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….56
بند یازدهم : اختلالات جنسی……………………………………………………………………………………………………………….57
بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن……………………………………………………………………………………………………..59
بند سیزدهم : اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………….59
بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه…………………………………………………………………………………………………….59
بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری……………………………………………………………………………………………61
گفتار سوم : سایر حالات روانی ……………………………………………………………………………………………………………..61
بند اول : عملکرد هوش مرزی……………………………………………………………………………………………………………….61
بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی…………………………………………………………………………………….61

بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد
فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62
مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق…………………………………………………………………………62
گفتار اول : تحقیقات بنیادی………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار دوم : تحقیقات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….62
مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………..63
گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )…………………………………………………………………………………………63
گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی)…………………………………………………………………………………………………..64
مبحث سوم : نمونه گیری…………….
………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار اول : جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..64
گفتار دوم : نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………64
گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….64
بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی……………………………………………………………………………………………….64
بند دوم : نمونه های غیراحتمالی…………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه………………………………………………………………………65
فصل دوم : تجزیه و تحلیل دادههای آماری………………………………………………………………………67
مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………….67
گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه……………………………………………………………………………………67
گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه………………………………………………………………………………………………….70
مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی…………………………………..72
گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..75
گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی……………………………………………….76
گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………78
گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..78
گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………79
گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………….79
گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………..80
گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی………………………………………………………………….80
گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………81
مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………81
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

mitra7--javid

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT