منبع تحقیق با موضوع سازمان های مردم نهاد

بتد دوم: تعریف کودک و نوجوان در حقوق بین المللی
گفتار سوم :تعریف و انواع بزه دیده شناسی
بند اول: تعریف
الف:تعریف بزه دیده
بند دوم : کودک بزه دیده
بند سوم : کودک بزه دیده در حقوق ایران
مبحث دوم؛ بزهدیدگی جسمانی اطفال
77
77
77
78
78
79
80
80
82
گفتار اول: بزهدیدگی ناشی از جرایم مواد مخدر
بند اول: بزهدیدگی ناشی از مواد مخدر
1-معتاد کردن اطفال
1-1-تعریف اعتیاد و انواع آن
1-2-شیوه های معتاد کردن اطفال
2-بکارگیری اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر
بند دوم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد
1-حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آن
2-حمایت از اطفال در مقابل بکارگیری برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر
83
83
85
85
86
86
86
87
87
گفتار دوم: بزهدیدگی ناشی از کار کودکان
بند اول : اشکال مختلف کار کودکان و علل کارکردن آنها
بند دوم: پیامدهای اشتغال کودکان
1-2—پیامدجسمانی
2-2-پیامد ادراکی
3-2-پیامد عاطفی روانی
4-2-پیامد اجتماعی اخلاقی
بند سوم:معیارهای بهره کشی اقتصادی از کودکان
بند چهارم: حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد
88
89
89
90
91
91
94
95
گفتار سوم: بزهدیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه کودکان
بند اول: بزهدیدگی ناشی از جرایم جنسی علیه اطفال
بند دوم: بزه دیدگی ناشی از سوءاستفاده در فعالیت های مجرمانه جنسی
1-2بزه دیدگی ناشی از فساد و فحشا
2-2-بزه دیدگی ناشی از توریسم جهانی
الف: مفهوم توریسم جهانی
ب: دلایل توریسم جهانی
بند سوم: نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم جنسی علیه کودکان
96
مبحث سوم: بزه دیدگی روانی اطفال
97
97
99
99
100
102
102
103
103
گفتار اول: ممنوعیت از تحصیل و آموزش
الف: اهمیت اموزش و مغهوم ان
ب: حمایت تقنینی از آموزش و تحصیل اطفال
1-قوانین داخلی
2-حمایت در اسناد بین المللی
ج: مشکلات پیش روی تحصیل آموزش کودکان و نقش سازمان های مردم نهاددر پیششگیری از این موانع
1-عوامل آموزشی

2-عوامل فرهنگی
3-عوامل اقتصادی
105
گفتار دوم؛ محرومیت از بهداشت
112
مبحث چهارم: بزه دیدگی ناشی از قلدری کودکان و نو جوانان در مدارس و نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از آن
115
گفتار اول: تبیین مفهوم “قلدری ” و بزه دیدگی ناشی از آن
121
122
123
124
125
گفتار دوم: پیشگیری از “پدیده ی قلدری و بزه دیدگی ناشی از آن” و نقش سازمان های مردم نهاد
1-پیشگیری نخستین
2-پیشگیری دومین
3-پیشگیری سومین
4-نقش سازمان های مردم نهاد
126
مبحث پنجم؛ بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی)فضای سایبر)
127
127
129
129
130
131
گفتار اول: تعریف وتاریخچه و مفهوم فضای مجازی (سایبری)
بند اول: تعریف فضای سایبر و تاریخچه آن
بند دوم: مفهوم فضای سایبری
الف: فضای سایبر ، جهانی دیگر
ب: فضای سایبر دنیایی برای اطلاعات
ج: پیشگیری در فضای سایبر ،مشکلات و موانع
133
133
133
135
137
137
138
138
139
139
گفتار دوم: پورنوگرافی(هرزه نگاری)
بند اول: تعریف و پیشینه پورنوگرافی
الف: تعریف پورنوگرافی
ب: پیشینه پورنوگرافی
بند دوم: پورنوگرافی در فضای مجازی
الف: دلایل روی آوردن مجرمان به فناوری
ب: ویژگی های پورنوگرافی در فضای مجازی
1-سازمان یافتگی
2-فراملی شدن
3-تمرکز کودکان
133
139
140
140
گفتار سوم: بزه دیدگی آنلاین کودکان
بند اول: تقاضاها و برخوردهای جنسی
بند دوم: مراجعه ناخواسته مسایل جنسی
بند سوم: اذیت و آزار
141
گفتار چهارم؛ نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در فضای مجازی
143
فصل دوم؛ کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه اطفال
143
مبحث اول؛ کارکرد سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان
144
145
148
گفتار اول؛ کارکردهای آموزشی سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزهدیدگی کودکان و نوجوانان
بند اول: کارکرد های سازمان های مرد نهاد در این زمینه
بند دوم: فعالیت های حرفه آموزی
149
149
150
151
153
155
156
گفتار دوم؛ کار کردهای حمایتی
بند اول: حمایت های مالی
بند دوم: حمایت های غیر مالی
الف: حمایت های بهداشتی
ب: فعالیت های فرهنگی و هنری
بند سوم: فعالیت های ورزشی
بند چهارم: آموزش مهارت های زندگی
156
گفتار سوم؛ فعالیتهای نظارتی و کاردکردهای آن


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

157
مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان
158
158
158
159
159
160
160
160
161
گفتار اول؛ موانع درون سازمانی
بند اول: موانع ساختاری
الف: عدم سازمان دهی منسجم

ب: ضعف مدیریت
ج: فقدان روابط بین سازمانی
بند دوم: موانع عملکردی
الف: عدم مسئولیت پذیری
ب: عدم تداوم فعالیت ها
ج: موانع مالی
161
161
162
گفتار دوم؛ موانع دولتی
الف: ساختار سیاسی کشور در طول دوران
ب: موانع حقوقی
164
167
169
171
نتیجه گیری
ضمیمه1
ضمیمه2
منابع

مقدمه
امروزه مباحث حقوقی اهمیت دو چندانی یافته است. مردم بیش از پیش به مسائل حقوقی به ویژه حقوق کیفری توجه کرده و در رسانه ها نیز طرح بحث های حساس حقوقی به خصوص آن دسته که با امنیت جامعه در ارتباط است، روز به روز اهمیت بیشتری میابد. به تبع آن نیز دولت مردان در زمینه موضوعات پیرامون این مباحث، حساسیت بیشتری به خرج می دهند. مباحثی چون افزایش نرخ بزهکاری، چگونگی مقابله با آن، برخورد دستگاه های امنیتی با مجرمان، و به ویژه در این اواخر توجه خاص به بزه دیدگان، مهمترین این موضوعات می باشند.
جرم از اولین روزهای تشکیل جوامع اولیه بشری, در تمام اجتماعها وجود داشته است. و به همین ترتیب, اداره کنندگان جوامع, سعی داشته اند تا با آن مقابله کرده و به پایینترین سطح برسانند. معمولترین راهکار که از همان آغازین دوران تاریخ بشری برای مواجهه با جرم مورد استفاده قرار گرفته, مجازات مجرم بوده است.
اکنون با گذشت هزاران سال و پیشرفت ملل, با توجه به روشن شدن عدم کارآیی کیفر در کاهش رقم جرایم ارتکابی و به وجود آمدن علومی چون جرم شناسی و جامعه شناسی, پیشگیری به جای کیفر بیش از پیش مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. بدین ترتیب دولتها به حقوق کیفری بیش از سایر شاخه های حقوق بها میدهند. امروزه با تغییر نگرش حقوقدانان و انتقادات وارد شده از مکاتب و رویه های معمول کیفری، نظریات جدیدی در خصوص کاهش ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان مطرح شده است. جرم شناسی که از شاخه های نسبتا نو ظهور و رو به تکامل علوم جنایی است، در این زمینه پیشگام بوده است. از جمله مباحث تازه و در عین حال، مهم که در این چند دهه اخیر مورد تأکید قرار گرفته، بحث پیشگیری از بزه دیدگی است، که جای مطالعات بسیاری را باز کرده است. از یک طرف پر واضح است که دولتها بدون کمک عامه مردم, نمیتوانند در راستای کنترل نرخ رو به رشد جرم و راهکار های پیشگیرانه به اهداف خود نایل شوند. چنین است که در این چند دهه اخیر, نقش خود مردم در پیشگیری از جرایم در کنار دولت و سازمان های وابسته بدان, پر رنگ تر شده است, تا بدین ترتیب, با پوشش دادن ضعفهای دولت, با پشتوانه عظیم نیرو های داوطلب و خدمت گزار به مردم، در این راستا گامی بر داشته شود. اینجاست که سازمانهای مردم نهاد در زمینه های گوناگون روز به روز اهمیت خود را بیشتر پیدا می کنند. فواید این سازمانها و مشارکت آنها در امور اجتماعی ، باعث شده است که این مؤسسات در زمینه پیشگیری از جرم و بزه دیدگی نیز وارد شده و کارکرد خود را نشان دهند. از طرفی جرایم علیه اطفال، و به ویژه اثرات مخرب آن بر کودکان نیز نیاز،به بررسی بیشتری دارد،حقوق ایران به این مسئله توجه چندانی نکرده و کودکان را که بیش از افراد بالغ به حمایت محتاج اند، به حال خود گذاشته است. ما در اینجا سعی میکنیم نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را به شکلی همه جانبه بررسی کنیم.
الف. بیان مسئله
افزایش نرخ بزه کاری دولت مردان را به این اندیشه انداخت که دیگر اعمال کیفر راهکار مناسبی برای مقابله با رشد نرخ بزه کاری نیست. از طرفی با توجه به داغ شدن مباحث جرم شناسی و توجه روز افزون به آن، از پیش گیری به عنوان بهترین راهکار برای مبارزه با بزه کاری یاد می شود. از سوی دیگر، امروزه لزوم حمایت از کودکان و نو جوانان در فر آیند های کیفری بر همگان آشکار شده است و دولت مردان در تدوین سیاست گذاری های کلان کیفری به این موضوع توجه خاص مبذول داشته اند. از آنجایی که اجرای این برنامه ها نیاز به صرف وقت زیاد، استفاده از هم فکری دانشمندان گوناگون و بهره گیری از نیروی انسانی عظیمی دارد، سیاست گذاران کیفری سعی کرده اند تا تحت عنوان مشارکت مردم در فر آیند های کیفری، از کمک های داوطلبانه عموم مردم در این راستا استفاده کنند. ما نیز با توجه به این موضوعات با انتخاب موضوع پیش رو در نوشتار حاضر، سعی می کنیم تا مطالبی را برای استفاده خوانندگان عزیز ارائه دهیم.
ب. سازمانهای مردم نهاد:
سازمانهای مردم نهاد که تحت عناوین دیگری همچون سازمانهای غیر دولتی، نهادهای مدنی وNGO ها نیز، معروف و معمول هستند خود بخشی از یک کل یعنی جامعه مدنی می باشند. اگر بخواهیم تعریفی از جامعه مدنی به دست دهیم، جامعه مدنی مجموعه ای از سازمان ها و گروه های اجتماعی هستند که با اهداف مشخص، بر اساس مقررات معین به صورت سازمان یافته، داوطلبانه آگاهانه و مستقل شکل گرفته اند. مانند اتحادیه ها، رسانه ها، انجمن ها احزاب و…
همان طور که از تعریف جامعه مدنی و مثال های آن در میابیم سازمان های مردم نهاد عضوی از جامعه مدنی هستند که خصوصیات منحصر به فرد دارند. به منظور شناخت بهتر این سازمان ها ابتدا تعریفی از این سازمان ها بیان می کنیم.
در یک فرهنگ حقوقی چنین تعریفی از سازمان غیر دولتی یا مردم نهاد ارائه شده است؛ هرگونه سازمان علمی، حرفه ای، تجاری یا عام المنفعه که نه وابستگی به دولت دارد و نه تحت کنترل آن می باشد و یا یک سازمان بین المللی که نتیجه موافقت نامه بین دولت ها نبوده و متشکل از افراد یا سازمان های خصو
صی می باشد.
در تعریفی دیگر سازمان های مردم نهاد چنین تشریح شده است؛ سازمان های مردم نهاد تشکل هایی هستند که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی، به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستند.
در منابع بین المللی ده ویژگی برای سازمان های
غیر دولتی در نظر گرفته شده است، غیر دولتی بودن،غیر انتفاعی بودن، داوطلبانه بودن، دارای ساختاری مشخص، دارای اهداف معین، داشتن برنامه، شفاف بودن در امور مالی و غیر مالی، عضو پذیری، مستقل بودن گروهی بودن از نظر اعضا و ارائه خدمات به گروه هدف.
همانطور که از اسم آنها هم بر می آید شاید مهمترین خصایص آنها، سازمانی بودن، یعنی وجود نوعی همکاری گروهی بین اعضای آن و مردمی بودن آن یعنی عدم وابستگی آنها به دولت از تأسیس تا پایان کار آن است که به همین دلیل به سازمانهای غیر دولتی شهرت یافته اند، هرچند که ممکن است با دولت همکاری نزدیک داشته باشند یا حتی از دولت کمک مالی دریافت کنند تا زمانی که استقلال خود را از دست ندهند. دیگر ویژگی مهم آنها, داوطلبانه بودن حضور در این سازمانهاست. داوطلبانه بودن به این معنی که کسانی که در آن فعالیت دارند, آگاهانه و با اراده خود برای آنها کار میکنند. خصوصیت بارز دیگر آن این است که معمولا غیر انتفاعی بوده و منفعتی برای شخص در بر ندارد, بلکه بیشترین منفعت را برای جامعه در بر خواهد داشت بدون اینکه بار مالی برای آن به جا گذارد.
این گونه سازمان ها که عمدتا برای اهداف بشر دوستانه به وجود می آیند اهداف انسانی و متعالی بسیاری را دنبال می کنند. مهمترین این اهداف عبارت اند از؛
کمک به توسعه انسانی و اجتماعی از طریق پاسخ گویی به نیاز های رشد و پرورش همه جانبه و سلامت کودکان با توجه به مفهوم توسعه پایدار و متوازن. ایجاد زمینه برای مشارکت های مردمی و بسیج آنها در حمایت از کودکان. تعامل با دولت به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت برای تحقق حقوق کودکان با توجه به راهبرد های انتقادی سازنده، جهت دادن، فشار آوردن، تعدیل کردن و کار مشترک و سایر شیوه ها با توجه اوضاع موجود. نظارت بر سازمان های دولتی حمایت از حقوق کودکان. توانمندسازی گروههای هدف یعنی کودکان و خانوادههای آنان از طریق آموزش در زمینههای مورد نیاز. کمک به فرهنگسازی و ایجاد تغییرات مناسب در حوزه فعالیتهای خود در ارتباط با کودکان. کمک به فر آیندهایی چون کار گروهی، شیوههای برقراری ارتباط مناسب، گفتگو، مشارکت تفاهم و اعتماد با توجه به ضرورت این فرآیندها در زندگی اجتماعی و مشکلات و کمبودهای موجود در این موارد.
اگر بخواهیم از تاریخچه این گونه سازمانها بحث کنیم, نمیتوانیم با قاطعیت نظر دهیم. شاید بتوان گفت اولین سازمانهای مردم نهاد سازمان دوستان بین المللی طبیعت در سال 1895 و شورای بین المللی حفظ پرندگان در سال 1922 باشند. اینگونه سازمانها پس از صدور منشور ملل متحد به ویژه تأکید ماده 71 آن بر مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، به سرعت رشد کردند و دولتها و مخصوصا مردم با اهمیت کارکرد و سودمندی آنها، آشنا شدند. اوج شکل گیری این سازمانها پس از سال 1989 بود که به اعتقاد بسیاری ناشی از چهار موضوع و به عقیده ای بحران روز یعنی مفهوم توسعه، دولت رفاه، فروپاشی بلوک شرق و در معرض خطر بودن محیط زیست بوده است که در اینجا به علت اطاله کلام و بی ارتباطی به بحث حاضر از آن در میگذریم و خوانندگان را جهت مطالعه بیشتر به منابع مربوط ارجاع میدهیم.
ناگفته پیداست که سازمانهای مردم نهاد فواید بسیاری دارند، این گونه نهادها با به صحنه آوردن مردم در زمینه های مختلف، دولت را در پیشبرد اهداف خود کمک میکنند، و معمولا چون از بودجه دولتی استفاده نمی نمایند، هزینه ای برای دولت به بار نمی آورند و حتی در بسیاری از موارد کاستیهای دولت و عملکرد ضعیف آن را پوشش میدهند. این سازمان ها هرچند در کشور های مختلف و بر اساس قوانین داخلی آن کشور ها ایجاد می شوند، اما با همه تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که بین جوامع وجود دارد، همه این سازمان ها به عنوان نهاد هایی خود محور و مردمی دارای ارزش ها و اهداف مشترک هستند که مهمترین آنها حمایت از حقوق بشر و فرد بشر در هر جای دنیاست. البته همانطور که در متن پایان نامه بحث بیشتر خواهیم کرد در بسیاری موارد به دلیل دخالتها و کار شکنیهای دولت عملکرد اینگونه سازمانها با مشکلات عدیده ای مواجه میشوند که به این کار شکنیها باید مواردی چون عدم بودجه کافی و عدم هماهنگی و همکاری اعضا همچنین بی تجربگی اعضای آنها را اضافه کرد.
امروزه موفقیت چشمگیر این سازمانها بیش از پیش خود را نشان داده و در بسیاری از موارد باعث همکاری ملتهای مختلف و حل بحرانهای موجود شده است و به ویژه کشورهای دموکراتیک و آزاد توانستهاند از وجود این نهادها استفاده فراوانی کنند و در عین حال بستر کافی برای رشد و عملکرد بهتر آنها مهیا نمایند، هرچند که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشکلات بسیاری بر سر راه این سازمانها می باشد.
ج. پیشگیری:
بحث دیگر مرتبط با موضوع اصلی ما پیشگیری است که در چند دهه اخیر بحثهای بسیاری پیرامون آن در گرفته است. در دهه های 1960 و 1970 به ویژه با ظهور مکاتب واکنش اجتماعی و انتقادات آن بر نظام کیفری حاکم،پیشگیری از