مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی، رایج ترین مدل های نظری مطرح شده، باورهای معرفت شناختی

مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی، رایج ترین مدل های نظری مطرح شده، باورهای معرفت شناختی

– توانایی وقوف بر همه چیز یا همه چیز دانی(منبع دانش): نیز اشاره دارد به […]