، ،

، ،

جدول (4-7) تم اصلی هفتم: تجربهی روابط جنسی تبدیلخواهان: برساخت عادات و رفتارهای جنسی در […]

مقدمه، مقدمه ، مقدمه

مقدمه، مقدمه ، مقدمه

3-4 شیوه گردآوری اطلاعات (دادهیابی)……………………………………………………………………………………………………………………….953-4-1 تعریف داده در پژوهش کیفی………………………………………………………………………………………………………………………953-4-2: شیوه گردآوری دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………953-5 روش انتخاب […]

مقدمه، مقدمه، مقدمه

مقدمه، مقدمه، مقدمه

………………………………………………………………………………………………………………………..212-2-8 مبدلپوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..212-2-9 مرد زننما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….222-2-10 زن مردنما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222-2-11 ویریلیسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-3 مروری بر پیشینهی پژوهشها……………………………………………………………………………………………………………………………….232-3-1 پژوهشهای پیشین داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….232-3-2 پژوهشهای […]