منابع مقاله درمورد نظام مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

چکیده
خلاقیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان هایی در جرگه موسسات موفق قرار می گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه ها نظام مدیریت دانش خلق می شود.
بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش محور و پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت، با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. به این منظور میزان تاثیر انواع نظام (سیستم) های اصلی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در سازمان های دانش محور از طریق مصاحبه با مدیران تمامی شرکتهای مشاوره مدیریت فعال در حوزه ی مدیریت دانش بعنوان شاخص ترین نهادهای دانش محور در ایران طی یک پژوهش کیفی سنجیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت، مخصوصا خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور تاثیر مستقیم دارد.
کلید واژه ها: مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، نهاد دانش محور، نظام مدیریت دانش
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 4
1-4-1- اهداف اصلی 4
1-4-2- اهداف فرعی 4
1-5- فرضیات تحقیق 5
1-5-1- فرضیات اصلی 5
1-5-2- فرضیات فرعی 5
1-6- نوع و روش تحقیق 5
1-7- روش گردآوری اطلاعات 6
1-8- جامعه آماری 6
1-9- روش نمونه گیری 7
1-10- قلمرو تحقیق 7
1-10-1- قلمرو موضوعی 7
1-10-2- قلمرو مکانی 7
1-10-3- قلمرو زمانی 7
1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 8
1-11-1- نظام مدیریت دانش 8
1-11-1-1- انواع نظام های مدیریت دانش 9
1-11-2- خلاقیت 10
1-11-3- نهاد دانش محور 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2- مدیریت دانش 14
2-1-3- سازمان (نهاد) دانش محور 55
2-1-4- خلاقیت 59
2-2- پیشینه تحقیق 79
2-2-1- تحقیقات داخلی 79
2-2-2- تحقیقات خارجی 82
2-2-3- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این تحقیق 84
2-3- چارچوب مفهومی تحقیق 84
2-4- جمع بندی 85

فصل سوم: روش تحقیق

 
 
3-1- مقدمه 87
3-2- روش تحقیق 88
3-3- متغیرهای تحقیق 89
3-4- جامعه آماری 89
3-5- نمونه آماری 91
3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات 92
3-7- روایی و پایایی مصاحبه 93
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 96
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4-1- مقدمه 99
4-2- تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه 99
4-2-1- مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 99
4-2-2- مصاحبه با مدیر فناوری شرکت اینوتکس ایران 101
4-2-3- مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان 102
4-2-4- مصاحبه با مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک 104
4-2-5- مصاحبه با مدیردپارتمان طرح ریزی پروژه های شرکت گسترش اندیشه پویا 106
4-2-6- مصاحبه با مدیرتوسعه و بهبود محصول شرکت مشاوران توسعه آینده 107
4-2-7- مصاحبه با مدیرعامل شرکت فرا روش صبا 109
4-3- خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه 111
4-3-1- خصوصیات شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 111
4-3-2- خصوصیات شرکت اینوتکس ایران 112
4-3-3- خصوصیات شرکت سپهر اندیش دارمان 113
4-3-4- خصوصیات شرکت مشاوره مهندسی نداک 113
4-3-5- خصوصیات شرکت گسترش اندیشه پویا 115
4-3-6- خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده 116
4-3-7- خصوصیات شرکت فرا روش صبا 117
4-4- نتایج تجزیه و تحلیل 119
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 120
5-2- تحلیلی بر سوالات پژوهش 120
5-2-1- نتایچ بدست آمده از سوالات 120
5-3- نتیجه گیری 121
5-4- پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق 122
5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 123
5-6- محدودیتهای تحقیق 124
منابع و مأخذ
6-1- منابع فارسی 125
6-2- منابع انگلیسی 129

فهرست اشکال و جداول
عنوان صفحه
شکل 2-1: حلقه تبدیل دانش 16
شکل 2-2: گامهای اصلی چرخه مدیریت دانش 17
شکل 2-3: هرم دانش 17
شکل 2-4: دوره عمر دانش 25
شکل 2-5: تولید دانش در زمینه های مختلف 27
شکل 2-6: عناصر بنیادی مدیریت دانش 31
جدول 2-1: مراحل و ابزارهای مدل پایه های ساختمان دانش 33
شکل 2-7: مدل نوناکا و تاکئوچی 38
جدول 2-2: مقایسه دیدگاه های عینیت گرا و عمل گرا درباره ی دانش 40
جدول 2-3: تاکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه 41
جدول 2-4: فرآیند اجرای نظام مدیریت اسناد و مدارک 43
شکل 2-8: اجزای نظام مدیریت جریان کار 51
شکل 2-9: عوامل مؤثر در نظام مدیریت دانش سازمان 54
شکل 2-10: تفاوت مفهومی بین خلاقیت و نوآوری 65
شکل 2-11: ارتباط افراد خلاق و نوآور 66
شکل 2-12: مراحل خلاقیت از نظر آمابیل 68
شکل 2-13: مراحل خلاقیت از نظر آلبریشت 69
جدول 3-1: سوالات طبقه بندی شده مصاحبه 95
جدول 4-1: وضعیت شرکت مورد مطالعه اول 101
جدول 4-2: وضعیت شرکت مورد مطالعه دوم 103
جدول 4-3: وضعیت شرکت مورد مطالعه سوم 105
جدول 4-4: وضعیت شرکت مورد مطالعه چهارم 106
جدول 4-5: وضعیت شرکت مورد مطالعه پنجم 108
جدول 4-6: وضعیت شرکت مورد مطالعه ششم 110
جدول 4-7: وضعیت شرکت مورد مطالعه هفتم 111
جدول 4-8: وضعیت کلی جامعه آماری مورد مطالعه 120
جدول 5-1: نتایج حاصل از پژوهش 122
فصل اول
کلیات تحقیق

مطلب مشابه :  مفاهیم مشابه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می شود، سازمانها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می نگرند. به بیان دیگر، سازمانهایی در برابر تغییرها و تحولها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند (ملکی نیا، بجانی، 1388).
مدیریت دانش فرآیند خلق ارزش از دارایی های نامحسوس سازمان است. دارایی های نامحسوس همچنین بعنوان سرمایه ی معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می باشد. سرمایه ی انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می باشد. سرمایه ی ساختاری نیز به دارایی های معنوی اطلاق می شود که نمی تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده شود (لیبوویتز ، 1957).
نظام (سیستم) های اصلی مدیریت دانش عبارتند از: نظام های مدیریت اسناد و مدارک، نظام های پشتیبان تصمیم، نظام های پشتیبان گروه، نظام های اطلاعاتی مدیران اجرایی، نظام های مدیریت جریان کار، و نظام های مدیریت ارتباط با مشتری (جاشاپارا، 2004).
بدون تردید “خلاقیت و نوآوری” یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و به طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است و در این خصوص نقش تکوینی و تکاملی دارد (زمین پرداز، 1389).
پل رومر که از منتقدان «اقتصاد دانش» به شمار می آید، گفته است فقط منابع دانش و تفکرات، دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند. انتقال نظام مند دانش، به طور عام بر کل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می گذارد، به همه آنان سود رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می دهد. به این ترتیب، خلاقیت ها از کاربرد دانش موجود و خلق نظرات جدید در انتقال نظام مند دانش، ریشه می گیرند و انتقال دهندگان، دریافت کنندگان و واسطه های دانش مورد نیاز، به دلیل تسهیم دانش، ق
یمتی مناسب را به شکل پیشرفت در کار و یا کسب موقعیت بهتر، دریافت می نمایند (عبدالکریمی، 1382).
1-2- بیان مسئله
شاید بتوان یکی از مهم ترین ارکان مدیریت دانش را اجرا و پیاده سازی آن در سازمان برد، چرا که دیگر موارد مرتبط با آن، همگی به عنوان مقدمه ای برای بستر سازی و استفاده از آنها برای تحقق عملی مدیریت دانش به کار می روند. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه ها نظام مدیریت دانش خلق می شود (عدلی، 1383). بسیاری از نظام های مدیریت دانش با طراحی و ادغام فناوریهای مختلفی توسعه یافته اند. تمام نظام های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است. در سازمانهایی که چالش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با توجه به نیازهای درحال تغییر مشتریان است، بهبود فرآیندهای مدیریت با توانایی سازمان در کسب، توزیع و استفاده از دانش جدید همراه است (جاشاپارا، 2004).
از سوی دیگر خلاقیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. تمام علوم و فنون و هنرها و به طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است. انسان با خلاقیت می تواند خود را توانا تر کند، بر طبیعت با عظمت غالب شود، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می دانند (زمین پرداز، 1389).
از این جهت که نهادهای دانش محور برای گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع تشکیل می شوند، این پژوهش سعی دارد تا ضمن روشن ساختن ابعاد خلاقیت و نظام مدیریت دانش در نهادهای دانش محور، تاثیر نظام مدیریت دانش را بر خلاقیت سازمانی را مشخص نموده و پیشنهاداتی در خصوص بالا بردن این میزان تاثیر ارائه نماید.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
دانش همواره مهم بوده و هست، اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده است. و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است (عدلی، 1383). مدیریت دانش از مبانی خاصی برخوردار است که ریشه در اصول متفاوتی دارد. از نظر اصول بنیادین ریشه در جامعه شناسی، مدیریت، مدیریت منابع انسانی، علوم اطلاع رسانی، استراتژی، فلسفه و مردم شناسی دارد. از نظر محتوا رابطه ی تنگاتنگ با مباحث یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر، فرهنگ، و مالکیت معنوی دارد. از نظر فعالیت نیز با تبدیل دانشهای ضمنی و صریح، بحث و مذاکره، و مکالمه و گفتگو مرتبط است. همانگونه که مشاهده می شود، مبحث مدیریت دانش از مباحثی است که بصورت میان رشته ای قابل بررسی است و قدرتها و چالشهای مدیریت دانش منشعب از خاصیت میان رشته ای آن می باشد (جاشاپارا، 2004). با توجه به توضیحات ارائه شده، واضح است که هر پیشرفتی در این زمینه نیازمند یک بررسی منسجم، میان رشته ای و راهبردی می باشد.
به این ترتیب با پژوهش روی تاثیر نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور بعنوان موسسات شاخص از لحاظ دانشی، با روشن نمودن ابعاد این تاثیرات به قدرت بخشیدن مبحث مدیریت دانش کمک خواهیم نمود.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش محور است. به این منظور روی مفاهیم مرتبط با حوزه ی مدیریت دانش، و خلاقیت مطالعه و بررسی شد، و سپس با انجام مصاحبه هایی با مدیران سازمانهای دانش محور، تاثیر اجزاء و زیرنظامهای مدیریت دانش بر خلاقیت سنجیده شد.
1-4-2- اهداف فرعی
از اهداف ثانوی پژوهش، پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن است.
1-5- فرضیات تحقیق
1-5-1- فرضیات اصلی
نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارد.
1-5-2- فرضیات فرعی
نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت فردی تاثیر مثبت دارد.

مطلب مشابه :  دیدگاه های نظری، احساس مسئولیت، مشارکت سیاسی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت جمعی تاثیر مثبت دارد.
بیشتر انواع نظام های مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارند.
1-6- نوع و روش تحقیق
در این تحقیق روش تحقیق بصورت کیفی است. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده های اجتماعی از داده های کیفی نظیر داده های حاصله از مصاحبه ها، مستندات، مشاهده ی مشارکتی، پرسش نامه و… استفاده می کند.
نمونه های استراتژی های پژوهش کیفی عبارتند از پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)، پژوهش مطالعه موردی، قوم نگاری، رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. منابع گردآوری داده های کیفی عبارت از مشاهده ی مشارکتی (کار میدانی) مصاحبه ها و پرسش نامه، مستندات و متون و حالات و واکنش های آزمودنی ها است.

1-7- روش گردآوری اطلاعات
در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با بهره گرفتن از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه های نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده است.
در روش پیمایشی نیز محقق با بهره گرفتن از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه می پردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار می دهد. از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات می توان به مصاحبه اشاره نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد، که در آن با بکارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شد.
1-8- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی است. به این منظور تمامی شرکتهای مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به عنوان شاخص ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.
این شرکتها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آنها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج شد.
1-9- روش نمونه گیری
اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده ها خط روشنی وجود دارد ولی این تمایز برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مساله زا است. در پژوهش کیفی، روش های تحلیل مختلفی وجود دارد ولی در اینجا یک روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته: هرمونتیک.
هرمونتیک را هم می توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک انسان، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه ای برای درک داده های متنی ارائه می دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد بررسی قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش استفاده نشد.
1-10- قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی است.
1-10-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور است که بعنوان شاخص ترین این نوع نهادها، شرکت های مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید