پایان نامه روانشناسی : رضایت زناشویی

…………………………………………………………………..51
2-15-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-16-محتوی کلام (موضوع گفتگو)……………………………………………………………………………………………………………….53

2-17-موانع ارتباط مؤثر………………………………………………………………………………………………………………………………….53
2-18-مفاهیم نظری ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………54
2-19-مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………55
2-20-مهارتهای ارتباطی ورضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………..57
2-21-پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………..61
2-22-فر ضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-2-جامعه ونمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-2-1-جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-2-2-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-3-داده های جمعیت شناختی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….71
3-4-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-1-پرسشنامه رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………..73

3-4-2-پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ………………………………………………………………………………………73
3-4-3-مقیاس مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………..74
3-4-4-پایایی مقیاس مهارتهای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………….75
3-4-5-پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی ……………………………………………………………………………………………..75
3-4-6-پایایی پرسشنامه چندوجهی جنسی ………………………………………………………………………………………………76
3-5-نحوه اجرا:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-6-تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………77
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….79
4-2 – ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………..81
4-3- بررسی یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-2-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-3 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………….113
5-4-محدودیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
5-5-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
پیوست ها
پیوست-الف: پرسشنامه مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………..117
پیوست-ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ …………………………………………………………………………………………121
پیوست-ج: پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی……………………………………………………………………………………125
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………145
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..149

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات ………………………..71
جدول 3-2: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس شغل …………………………………………..71
جدول 3-3: فراوانی، درصد و درصد تراکمی پاسخگویان بر اساس تعداد فرزندان …………………………….72
جدول 3-4- توصیف سن و مدت زمان ازدواج پاسخگویان ………………………………………………………………..72
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………..79
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد مسائل جنسی ……………………………………………………………………80
جدول 4-3: میانگین و انحراف استاندارد رضایت زناشویی ………………………………………………………………..81
جدول 4-4: ماتریس همبستگی متغیرهای مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی ……………………….82

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش و پرورش ، کودکاناستثنائی ،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-5: ماتریس همبستگی متغیرهای مسائل جنسی با رضایت زناشویی …………………………………83
جدول4-6 . رگرسیون خطی ساده رضایت زناشویی روی مهارت های ارتباطی زنان متأهل ………………84
جدول 4-7: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی نمره ی کلی رضایت زناشویی از روی
مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول 4-8: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد رضایت زناشویی از روی مهارتهای
ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-9: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد ارتباطات از روی مهارتهای ارتباطی ……87
جدول 4-10: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد حل تعارض از روی مهارتهای
ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-11: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد تحریف آرمانی از روی مهارتهای
ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
جدول 4-12: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی نمره ی کلی رضایت زناشویی از روی مسائل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول 4-13: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد رضایت زناشویی از روی مسائل
جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
جدول 4-14: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد ارتباطات از روی مسائل جنسی ………..93
جدول 4-15: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد حل تعارض از روی مسائل جنسی ……94
جدول 4-16: رگرسیون با ورود همزمان برای پیش بینی بُعد تحریف آرمانی از روی مسائل جنسی .95
جدول 4-17: رگرسیون قدم به قدم برای پیش بینی رضایت زناشویی از روی مهارتهای ارتباطی و مسائل جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………96
رابطه بین مؤلفه های جنسی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی
در زنان متأهل شهر گچساران
به وسیله ی: مرضیه حسینی
چکیده
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مولفه های جنسی و مهارتهای ارتباطی بارضایت زناشویی درزنان متاهل انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع همبستگی جامعه مورد نظر کلیه ی زنان (زنان متاهل) شهرگچساران و تعداد نمونه مورد نظر200 نفراز آنهایی که به مراکز مشاوره مراجعه و تمایل به همکاری داشتند به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل: پرسشنامه رضایت زناشویی، مقیاس مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا شد و داده های بدست آمده به کمک نرم افزارspss نسخه 19 و با روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مثل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که : بین مهارت های ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین مولفه های جنسی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود ندارد. مسائل جنسی و مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد.از بین ابعاد مهارتهای ارتباطی، تنها مهارتهای ارتباطی سخن گفتن و مهارتهای ارتباطی تفسیر و شفاف سازی صحبت های مخاطب، پیش بین معنی داری برای نمره ی کلی رضایت زناشویی، بودند. در نتیجه سلامت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر، و رضایت زناشویی بستگی دارد.
کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، مولفه های جنسی، رضایت زناشویی

فصل اول:
مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه
ازداوج مقدس ترین و پیچیده ترین رابطه میان دو انسان از دو جنس مخالف است که ابعاد وسیع، عمیق و هدف های متعددی دارد. بی شک هیچ نابهنجاری عاطفی و اجتماعی که از تأثیر خانواده فارغ باشد وجود ندارد(دانش ؛1384).اگر جامعه ای از خانواده های سالم و متعادل برخوردار نباشد، نمی تواند ادعای سلامتی کند. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کنند. رضایت زناشویی یکی از عوامی پیشرفت و دست یابی به اهداف زندگی است( بخشی و همکاران؛1386). رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ 1383).
رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود. (ابراهیمی؛1387).
رضایت زناشویی کیفیتی است که از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد از جمله: عوامل روانی- شخصیتی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی. در میان مجموعه ی این عوامل تعامل زناشویی گاه از عواملی نظیر مسائل و روابط جنسی تاثیر می پذیرد و موجب می شود فرد نیازی فزاینده برای تکیه کردن به همسر خویش در انجام مسائل خود احساس کند(دنفورث،2004).
رابطه جنسی با رضایت مداوم از رابطه پیوند دارد (هالفورد، 1384). همسران رضایتمند، همخوانی بیشتری میان فعالیت جنسی که خواهان آن هستند و فعالیت جنسی که تجربه می کنند گزارش می نمایند. هم چنین برای مردان و هم برای زنان، رضایت از رابطه جنسی به طور معناداری با سطح کارکرد خانواده ارتباط دارد (گریف و مالهرب، 2001) پژوهش رزن- گراندن و همکاران (2004) حاکی از آن بود که رضایت جنسی مولّفه بسیار مهمی در روابط وفادارانه است. به هر حال رضایت اوّلیّه از رابطه جنسی یک عامل پیش بینی کننده قوی برای رضایت و تداوم رابطه در زمان های بعدی است. طبق نظر اسپنس4 (1997 به نقل از هالفورد، 1384) رابطه جنسی کم و ناخوشایند، منشا تعارضاتی در زوجین مشکل دار است و از سوی دیگر، بنابر نظر مسترز و جانسون1 (1970) مشکلات جنسی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است و لذا قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوج ها برای بهبود رابطه کلی خود با طرف مقابل .کار (2000) معتقد است هماهنگی جنسی و نه فراوانی فعالیت جنسی با رضایت زناشویی مرتبط است