جمع آوری اطلاعات، فرسودگی شغلی، نیروی انسانی

جمع آوری اطلاعات، فرسودگی شغلی، نیروی انسانی

جمع آوری اطلاعات، فرسودگی شغلی، نیروی انسانی

هنر کرمان است.
تشکرو قدردانی

سپاس خدایی را که انسان را به قوه اندیشه و تفکر، اشرف مخلوقات نمود و با فرستادن رسولان و نعمت هدایت، تاج افتخارش بخشید.
اینک که با یاری خداوند منان، گام در راه بی پایان علم و معرفت گذارده ام، تشکر و سپاس خود را تقدیم همه کسانی می کنم که در این راه از نور وجودشان بهره برده ام، به ویژه استاد بزرگوار و ارجمند جناب آقای دکتر هدایت تیرگر که عالمانه و دلسوزانه مرا در تدوین این پایان نامه راهنمایی نمودند و جناب آقای دکتر همایون آذری که مدبرانه و صادقانه مرا یاری و ارشاد کردند.
تقدیم به :
قطب عالم امکان و نگین هستی، حضرت مهدی (عج)
مادر مهربانم
و همسر و فرزندان عزیزم
که کوشیدند تا بیاسایم
رنج کشیدند تا بیارامم
صبر و بردباری شان تکیه گاهم
آنهایی که بی همراهی و همدلی شان
اتمام این طریق ممکن نبود.
چکیده:
مشکل بسیاری از شرکت هاو مراکز آموزشی امروزی، مشکل نیروی انسانی، و عدم کارایی مناسب این نیروها در سازمانها می باشد این پژوهش برای تمامی صنایع ،شرکتها ،سازمانها ومراکز آموزشی تهیه شده است و برای کمک به کمیته های سلامت ، امنیت ، ناظران و مدیران می باشد تا با بکارگیری علم مطالعه کار یعنی ارگونومی ،با فراهم کردن شرایط مناسب محیط کاری،طراحی محل کار،ابزار،وسایل،شغل وتطبیق کار با کاربر از آسیبهای عضلانی استخوانی کارکنان جلوگیری وبهره وری، کیفیت، سلامت،ایمنی،رضایت شغلی،کارایی واثربخشی،دقت،سرعت عمل را بالا ببرد. رعایت ملاحظات ارگونومی در محل کار منجر به نگرش مثبت حرفه ای معلمان وکارکنان میگردد واز افزایش هزینه ها ،خستگی(ذهنی،جسمی،فکری)، استرس،فشار(جسمی، روانی)، تنیدگی، فرسودگی شغلی، تحلیل رفتگی شغلی، یاس ونامیدی،احساس پوچی،انزجاروبیزاری ازارباب رجوع، اعتیاد،بیخوابی، مرخص یهای استعلاجی ، درخواست مرخصی بدون حقوق، بیماری،نقل وانتقالات، تقاضای بازخرید ، بازنشستگی زودتر از موعد،غیبت ،رهایی وفرار،ترک خدمت معلمان و اکثر جوامع شغلی جلوگیری می کند. در این پژوهش بر آن بودیم که به این هدف برسیم که آیا بین ارگونومی محل کار ،فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان دبیرستانهای دولتی شهر شیراز در سال تحصیلی1392رابطه ای وجود دارد یا خیر.در این راستا نمونه آماری تحقیق (385 نفر) به طور تصادفی بادر نظر گرفتن جامعه آماری معلمین (5141نفر) ازمیان( 648) مدرسه شهر شیراز انتخاب شدند .تحقیق حاضر ، یک تحقیق کاربردی توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای و اینترنتی و روش میدانی استفاده گردید. و برای جمع آوری اطلاعات واندازه گیری متغیرها از سه پرسشنامه استاندارد 46 سوالی ارگونومی ، 18 سوالی فرسودگی شغلی (مزلاچ)و 18 سوالی نگرش حرفه ای استفاده گردید.برای توصیف داده ها از جدول فراوانی، درصد و میانگین استفاده شده است. محاسبات آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار ها SPSS و EXCELانجام گرفت واز این طریق به تجزیه و تحلیل داده ها ورابطه ها پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که بین ارگونومی محیط کار بانگرش حرفه ای معلمان رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد و بین ارگونومی محیط کار با فرسودگی شغلی رابطه منفی و مستقیمی وجود دارد. بین نگرش حرفه ای معلمان با فرسودگی شغلی آنها یک رابطه منفی و مستقیمی وجود دارد.
کلید واژه ها:
ارگونومی ،نگرش حرفه ای،تحلیل رفتگی شغلی، تنیدگی ،آسیبهای عضلانی استخوانی( MSD)
فهرست
عنوان صفحه

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~