کنوانسیون

………43
ج: بازگشتکودکبهخانواده…………………………………………………………………………………………………..44
گفتارسوم : بررسیوضعیتوحمایتازکودکاندرگیردرمخاصماتمسلحانهدرکشورهایاسلامی……………….45
بنداول : حمایتازکودکاندرکشورهایاسلامی……………………………………………………………………………45
بنددوم : بررسیوضعیتکودکاندرکشورهایاسلامیوآثارتعارضاتمسلحانهبرآنان……………………………….47
الف: وضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرافغانستان……………………………………………………………………….47
ب: بررسیوضعیتکودکانوتأثیرجنگبرآناندرعراق…………………………………………………………………….50
ج: بررسیوضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرسایرکشورهایاسلامی…………………………………………………53
بندسوم : میثاق حقوقکودکدراسلام………………………………………………………………………………………..56
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59
فصل سوم : مخاصماتمسلحانهوحقوقکودک……………………………………………………………………………61
گفتاراول : حقوقکودکدراسنادبینالمللی………………………………………………………………………………….62
گفتاردوم : بررسیاسنادویژهکودکان…………………………………………………………………………………………63
بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63
بنددوم : کنوانسیونحقوقکودکوپروتکلدوم2000……………………………………………………………………..65
بندسوم : ازاجلاسسرانجهان1990تاآخرینگزارشجهانی2007…………………………………………………….66
بندچهارم : اسنادمنطقهای………………………………………………………………………………………………………68
گفتارسوم : حمایتهایبینالمللیازکودکاندرمخاصماتمسلحانه……………………………………………………69
بنداول : حمایتهایعام……………………………………………………………………………………………………….70
بنددوم : حمایتهایخاص……………………………………………………………………………………………………71
الف: تخلیهکودکانوتأسیسمناطقویژه(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71
ب: حمایتازسلامتکودکان………………………………………………………………………………………………….72
ج: شناسایی،تعیینهویتوبازگشتبهخانواده………………………………………………………………………………74
د: آموزشوپرورشکودکان…………………………………………………………………………………………………….75
ه: حمایت ازکودکانآوارهوبیسرپرست…………………………………………………………………………………….76
و: ممنوعیتمجازاتاعدامبرایکودکانومادرانباردار…………………………………………………………………….77