فرزند پروری مستبدانه

1: آزمون T برای مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها………………… 102
جدول 4-12: آزمون T برای مقایسه میانگین مشکلات دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها……………………… 103
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی جنسیت در میان پاسخگویان…………………………………………………………………….84
نمودار 4-2: درصد فراوانی وضعیت سبک های فرزند پروری والدین دانش آموزان………………………………………85
نمودار 4-3: درصد فراوانی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………….86
نمودار 4-4: آماره های توصیفی وضعیت مهارت های اجتماعی دانش آموزان………………………………………………….87
نمودار 4-5: درصد فراوانی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………..88
نمودار 4-6: آماره های توصیفی وضعیت مشکلات رفتاری دانش آموزان………………………………………………………..89
نمودار 4-7: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
نمودار 4-8: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
نمودار 4-9: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
نمودار 4-10: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری مستبدانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………97
نمودار 4-11: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
نمودار 4-12: نمودار پراکنش رابطه بین سبک فرزند پروری سهل گیرانه و مشکلات رفتاری دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
نمودار 4-13: نمودار جعبه ای مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها………………… 102
نمودار 4-14: نمودار جعبه ای مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان با توجه به جنسیت آنها ……………………..104
معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش