توصیف ابعاد بازاریابی رابطه مند

…….. 75
3-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-4 نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 76
3-4-1 تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………. 77
3-4-2 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………. 78
3-5 ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………………….. 78
3-6 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………….. 79
3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………. 79
3-7-1 روایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………… 80
3-7-2 پایایی یا اعتبار ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………… 80
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………….. 81
3-8-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….. 82
3-8-2 آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………. 82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 84
4-2 توصیف متغییر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ……………………………………………………. 85
4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. 85
4-2-2 توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….. 86
4-2-3 توصیف سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………… 87
4-2-4 توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………….. 88
4-3 توصیف متغییرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 89
4-3-1 توصیف متغییرهای بازاریابی رابطه مند …………………………………………………………………….. 89
4-3-2 توصیف ابعاد بازاریابی رابطه مند ……………………………………………………………………………… 90
4-3-3 توصیف متغییر رضایت بیمه گذاران ………………………………………………………………………….. 91
4-4 آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 92
4-4-1 بررسی آزمون فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………… 92
4-4-2 بررسی آزمون فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………. 93