27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره توسعه اقتصادی

کار ایجاد می‏نمایند را از مفهوم کارآفرین جدا نمود. از دیدگاه وی هر کدام از فعالیت‏های زیر کارآفرینی است: ارائه کالایی جدید، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در […]

Read More
27 ژانویه 0

تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی-خرید پایان نامه

به شمار میآید که به دلیل اعطای استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که تفکیک وظایف، واقعا موجب بهبود قابل ملاحظهای در عملکرد مالی شرکت شدهاست […]

Read More
27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

ارزش افزوده برای جامعه تعریف می‏کند(احمدپور داریانی، 1380: 75-74):این تعریف کمک می‏کند به اینکه با چه معیارهایی می‏توان کارآفرینان اجتماعی را تشخیص داد: 1. کسب و کارهای بازرگانی (انتفاعی) که تعهداتی برای کمک به جامعه و محیط دارند؛2. موسسات اجتماعی […]

Read More
27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره توسعه اقتصادی

ه فرصت‏های اقتصادی واکنش نشان می‏دهند، رخ می‏دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد شد (Echols & Neck, 1998:1). استیونسون و همکارانش معتقدند که کارآفرینی عبارت از فرایندی است که فرصت‏ها به وسیله افراد (یا برای خودشان […]

Read More
27 ژانویه 0

تحقیق رایگان درباره تئوری نمایندگی

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت هزینه ها شامل:-هزینه های قرارداد-هزینه های نظارت و کنترل رفتار مدیران-زیانهای مربوط به تصمیمات غیرضروری گرفته شده توسط مدیران، میباشد(فاما ، 1980).با توجه به این مسائل مدیران نمی توانند مورد اعتماد […]

Read More
27 ژانویه 0

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

نمیتوانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک چابک و نوآور خود فائق آیند؛ آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همهی کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی بطور […]

Read More
1 2 3 4 5