پیشرفت تکنولوژی

پیشرفت تکنولوژی

دیناسلامیکی ازادیانالهیاستکهدرزمینه حقوق کودک تعالیم وآموزههایمهم وروشنیدارد. با مطالعه در متوناسلامیدرمییابیمکه قبلازاسلام حقوق کودکان به […]

کنوانسیون

کنوانسیون

………43ج: بازگشتکودکبهخانواده…………………………………………………………………………………………………..44گفتارسوم : بررسیوضعیتوحمایتازکودکاندرگیردرمخاصماتمسلحانهدرکشورهایاسلامی……………….45بنداول : حمایتازکودکاندرکشورهایاسلامی……………………………………………………………………………45بنددوم : بررسیوضعیتکودکاندرکشورهایاسلامیوآثارتعارضاتمسلحانهبرآنان……………………………….47الف: وضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرافغانستان……………………………………………………………………….47ب: بررسیوضعیتکودکانوتأثیرجنگبرآناندرعراق…………………………………………………………………….50ج: بررسیوضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرسایرکشورهایاسلامی…………………………………………………53بندسوم : میثاق حقوقکودکدراسلام………………………………………………………………………………………..56نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59فصل سوم […]