شکاف در پیام ارسالی به بازار، اهداف آموزشعالی در ایران، فرآیند یا عرضه محور

شکاف در پیام ارسالی به بازار، اهداف آموزشعالی در ایران، فرآیند یا عرضه محور

2-9- اهداف آموزشعالی در ایران …………………………………………………………………………………………………………. …………. 38 2-10- مفهوم کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 2- 11- […]

تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان، انواع فعالیت‌های خدماتی، ویژگی‌های خدمات

تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان، انواع فعالیت‌های خدماتی، ویژگی‌های خدمات

2-23-5-شکاف5: شکاف کیفیت خدمات ادراک شده(برآیند تمام شکافهای قبلی) ……………………………………………. 64 2-24-اندازهگیری کیفیت خدمات: مقیاس […]

بین انتظارات و، قابلیت اطمینان، خدمات آموزشی

بین انتظارات و، قابلیت اطمینان، خدمات آموزشی

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1105-2-بحث و نتیجهگیری پیرامون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………… 1105-3-فرضیههای مربوط به بعد ملموسات خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 1115-3-1-بین […]

نظام آموزش عالی، بین انتظارات و، قابلیت اطمینان

نظام آموزش عالی، بین انتظارات و، قابلیت اطمینان

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126فهرست جدول هاعنوان جدول صفحه جدول 1-3: جامعه آماری به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………93جدول2-3: […]