مبانی روانشناختی برنامهریزی درسی، مبانی دانشی برنامهریزی درسی، مبانی فلسفی برنامهریزی درسی

مبانی روانشناختی برنامهریزی درسی، مبانی دانشی برنامهریزی درسی، مبانی فلسفی برنامهریزی درسی

مبانی برنامه ریزی درسیارنشتاین و هانکینز (1384) مبانی برنامه درسی را اینگونه تعریف می کنند […]