روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی و تندرستی فردی، اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی

روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی، روابط اجتماعی و تندرستی فردی، اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی

از دیدگاه بیلینگتون و همکارانش، شبکه فردی می تواند شامل افرادی باشد که نقشهای اجتماعی […]

میزان درآمد ماهیانه، آسیب های اجتماعی، خلاصه یافته ها

میزان درآمد ماهیانه، آسیب های اجتماعی، خلاصه یافته ها

اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127نمودار شماره 1 مدل نظری …………………………………………………………………………………………………………………….. 60نمودار شماره 2 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال…………………………………………………………………….. […]