عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ‌سازمانی، ابعاد فرهنگ سازمانی، ویژگی فرهنگ‌سازمانی

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ‌سازمانی، ابعاد فرهنگ سازمانی، ویژگی فرهنگ‌سازمانی

2) فرهنگ قبیله‌ای : سازمانی که دارای ویژگی‌ها و صفات سنتی، وفاداری، تعهد شخصی، جامعه‌پذیری […]

ویژگی‌های رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی

ویژگی‌های رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمانی

ب) مشارکت حمایتی: شامل تلاش برای ایجاد تغییرات سازمانی درونی که ممکن است با جدال […]

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

با توجه به موارد ذکرشده در بالا و تحقیقات انجام‌گرفته درزمینۀ رفتار شهروندی سازمانی (اپل […]