مهارت های شناختی، به تفکیک دروس، فهرست جداول

مهارت های شناختی، به تفکیک دروس، فهرست جداول

5-4. محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………133 5-5. پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………….1335-6. پیشنهادهای تحقیقاتی آینده……………………………………………………………………………………..134ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….135منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………153 فهرست جداول2-1- جدول اریکسون 1…………………………………………………………………………………………………….362-2- […]