تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان و ایران، ارزیابی آموزشی و الگوهای آن، سرمایه گذاری در بخش آموزش

تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان و ایران، ارزیابی آموزشی و الگوهای آن، سرمایه گذاری در بخش آموزش

با آنکه در گذشته تنها سرمایهی مادی به عنوان عامل توسعه محسوب میشد لیکن با […]