جنبه های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال هراس، تفاوتهای بین انواع فرعی تشخیصی، انجمن روانپزشکی آمریکا

جنبه های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال هراس، تفاوتهای بین انواع فرعی تشخیصی، انجمن روانپزشکی آمریکا

اضطراب عملکرد، وحشت از صحنۀ نمایش، و کمرویی در موقعیت‌های اجتماعی که افراد ناآشنا حضور […]