ساخت اجتماعی واقعیت، ساخت گرایی اجتماعی، بازتولید فرهنگی

ساخت اجتماعی واقعیت، ساخت گرایی اجتماعی، بازتولید فرهنگی

معانیریشه در:علوم طبیعیعلوم هرمنوتیکاپیستمولوژی:اثبات گرایی/ تجربیانسان گرایانه/ تفسیریکاربرد غالب:ارتباط جمعیمطالعات فرهنگیروش غالب:پیمایش و تحلیل محتواتحلیل […]

بررسی سیر روایی و پیرنگ داستانی آثار منتخب حاتمی کیا، بعد از انقلاب اسلامی ایران، شرایط اجتماعی و سیاسی

بررسی سیر روایی و پیرنگ داستانی آثار منتخب حاتمی کیا، بعد از انقلاب اسلامی ایران، شرایط اجتماعی و سیاسی

3-13- رمزگان فنی 653-14- زمان و مکان 653-15- وسایل صحنه 663-16- نورپردازی 683-17- دوربین 693-18- […]