، ،

، ،

اصولاً در مقابل رفتارهای بد و برخوردهای نا مناسب دیگران،‌ سه نوع واکنش می توان […]