نیاز ، ،

نیاز ، ،

2. تعیین ارزش‌های اخلاقی یکی دیگر از نیازمندی‌های اخلاق به دین این است که دین […]

خدمت، ،

خدمت، ،

2- به نظر رادکلیف براون، ساخت در شبکه روابط اجتماعی خلاصه میشود. وی میگوید منظورش […]

اعتماد ، ،

اعتماد ، ،

4-3: شیوه نمونهگیریبرای چگونگی انتخاب نمونه روشهای مختلفی وجود دارد، ولی به هرحال، هر روشی […]