، ،

، ،

جدول شماره 93-4: آزمون مقایسه میانگین جامعه با عدد فرضی برای تاثیرپذیری از اجبار اجتماعی […]