معادله

معادله

اصطکاک 1/0 اصطکاک 4/0شکل ‏5 71 – تاثیر اصطکاک بر روی تنشهای وارده بر قالب […]

مشاهده

مشاهده

شکل ‏5 51 – مقادیر نهایی جهت دستیابی به کمترین مقدار قطر میانگین دانهها.بررسی میزان […]