ساختار

ساختار

شکل ‏525- ریزساختار نمونههای حاصل از ریختهگری بر روی سطح شیبدار در دمای بارریزی Cº650، […]