ﺗﺴﻬﯿﻢ

ﺗﺴﻬﯿﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ […]

داده

داده

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش و ﺳﻨﺘﺰ داده ﺑﻪ اﻃلاﻋﺎت و اﻃلاﻋﺎت […]

ارزش

ارزش

ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۵۴-6-2 داﻧﺶاﻣﺮوزه داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ […]

داده

داده

٨٨٨٩٩٠٩١٩٢ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۴٧.2 ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ. اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ، ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻃلاﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ […]

ارزش

ارزش

Cohen & Prusak ٧٧ Baker ٧٨ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۴٢ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺷﺒﮑﻪ […]

رﻫﺒﺮی

رﻫﺒﺮی

-2-2 -7-4-2 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎء(ﻓﻌﺎل)58رﻫﺒﺮان دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ […]

داده

داده

رﻫﺒﺮی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ. رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از […]

ارزش

ارزش

اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻃﻠﺒﯽ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف: رﻫﺒﺮان دارای اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، […]

روش

روش

ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ١٧ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو رﻫﺒﺮی در ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان […]

داده

داده

ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ایاﻧﻔﻌﺎﻟﯽﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶﺷﮑﻞ : 1-1 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ-8-1 ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ-1-8-1 ﻗﻠﻤﺮو […]