آزادی

آزادی

ﺟﺪول : 13-4 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮیﺳﺑﮏ رھﺑریاﻧﻔﻌﺎﻟﯽﺗﺤﻮل ﮔﺮا%14.9ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا16% %24.1ﻧﻤﻮدار : 5 -4 ﻧﻤﻮدار […]

داده

داده

از ﻣﺠﻤﻮع 165 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه 141 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪ (ﻧـﺮخ […]

داده

داده

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨٠اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، روﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺑﻪ […]

روش

روش

-2-3 روش ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐـﻪ ﭼـﻪ […]

داده

داده

ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ایاﻧﻔﻌﺎﻟﯽﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺷﮑﻞ : 5-2 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖﻓﺼﻞ ﺳﻮمروش […]

رای

رای

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪل رﻫﺒﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ […]

ﺗﺴﻬﯿﻢ

ﺗﺴﻬﯿﻢ

ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ […]

داده

داده

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮدازش و ﺳﻨﺘﺰ داده ﺑﻪ اﻃلاﻋﺎت و اﻃلاﻋﺎت […]

ارزش

ارزش

ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۵۴-6-2 داﻧﺶاﻣﺮوزه داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ […]

داده

داده

٨٨٨٩٩٠٩١٩٢ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۴٧.2 ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ. اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ، ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻃلاﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ […]