محتوای آموزشی

محتوای آموزشی

اشاره دارد.نحوۀ ارایۀمحتوایآموزشیمنفیکاهش دادن آنمطلوببه منابع شناختی کهحافظۀ فعال برای ایجادیادگیری بهتر، نیازمند آنهاست، اشاره […]