قوانین داخلی

قوانین داخلی

3.اولویت وافرقائلشدنبرایحقوق،منافعوحمایتورشدونموکودکان4.تضمینبرابریتمامیکودکانازجهتمراقبت،حقوقووظایف5.عدممداخلهدرامورداخلیهیچیکازکشورها6. حفظ ثبات تمدنی و فرهنگی امت اسلامیماده4:تعهداتکشورهاکشورهایعضواینمیثاقمواردذیلرارعایتخواهندنمود:1. احترام به حقوقی که در این […]