میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..97چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..106چکیدهآزادی یکی از اساسی ترین ارزش ها در جوامع متمدن امروزی است.زمانی که […]