مراحل تدریس الگوی تفکر استقرایی عبارت‌اند از، مراحل تدریس این الگو عبارت است از، مراحل پیش سازمان دهنده

مراحل تدریس الگوی تفکر استقرایی عبارت‌اند از، مراحل تدریس این الگو عبارت است از، مراحل پیش سازمان دهنده

2-18- الگوی دریافت مفهوماین الگو برای یاددادن نحوه طبقه‌بندی کردن، نحوه فکر کردن و چگونگی […]

مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی، مرحله درسی کوتاه و فشرده، مرحله مشارکت و جمع‌بندی

مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی، مرحله درسی کوتاه و فشرده، مرحله مشارکت و جمع‌بندی

عده‌ای صاحب‌نظر هستند، که دورهم جمع شده و تبادل‌نظر می‌کنند. (البته تعداد افراد در سمینار […]