روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، مفهوم انعطاف پذیری کنشی

روانشناسی انعطاف پذیری یا تاب آوری، گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر، مفهوم انعطاف پذیری کنشی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش مسئله سومصرف مواد یکی از مخاطره ترین معضلات جامعه […]