ترس از مرگ به مثابه اضطرابی واقعی، مدل در دسترس بودن حمایت اجتماعی، نظریه اثر اصلی یا تاثیر مستقیم

ترس از مرگ به مثابه اضطرابی واقعی، مدل در دسترس بودن حمایت اجتماعی، نظریه اثر اصلی یا تاثیر مستقیم

2-3-5-6- چشمانداز محیط نگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..372-3-5-7- چشمانداز تفاوت فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….382-3-5-8- تئوری نظام شبکههای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….382-3-5-9- مدل در دسترس بودن […]

مدلهای مطرح شده پیرامون حمایت اجتماعی، مدل تعداد حمایت کنندههای در دسترس، نظریههای مربوط به حمایت اجتماعی

مدلهای مطرح شده پیرامون حمایت اجتماعی، مدل تعداد حمایت کنندههای در دسترس، نظریههای مربوط به حمایت اجتماعی

…………….192-2-7-7- نظریه راکیچ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..192-2-8-8- نظریه اولویتهای ارزشی شوارتز ………………………………………………………………………………………………………………………………………….202-3- حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-3-1- تعاریف حمایت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-3-2- انواع حمایت […]