همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی ، ویژگیهای فرهنگ

همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی ، ویژگیهای فرهنگ

و یافته‌های تحقیق……… 131مقدمه…………………………………………………………. 132تحلیل توصیفی داده ها……………………………….. 132 تحلیل های استنباطی…………………………………. 151 فصل پنجم: […]

استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، کتابداری و اطلاع رسانی، کتابخانه های دانشگاهی

استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، کتابداری و اطلاع رسانی، کتابخانه های دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی شهرستان سبزوار( کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد )دانشکده فنی و […]